محلول غذايی مناسب براي توليد مينی تيوبر ارقام مختلف سيب زمينی در سيستم هواكشت

مینی تیوبر ها غده های بذری کوچکی هستند که از گیاهچه های تکثیر یافته در شرایط درون شیشه ای تولید و بعدا به گلخانه منتقل می گردند. مینی تیوبر ها در سطح وسیع تولید و در برنامه های تولید و تکثیر غده بذری سیب زمینی به کار می رود. فناوری تولید مینی تیوبر از طریق سیستم هواکشت، کشور را قادر می سازد تا بذر مورد نیاز خود را سریعا، در مقادیر زیاد، قیمت مناسب و سلامت بالا تولید نماید. اگر به ازای کشت هر هکتار، ۴ تن بذر اختصاص یابد برای تأمین بذر ۱۵۹ هزار هکتار سطح زیر کشت، سالانه به بیش از ۶۰۰ هزار تن بذر گواهی شده در کشور نیاز است. لذا این فناوری می تواند برای تأمین پایدار این حجم بذر به طور سالانه به لحاظ اقتصادی و تأمین امنیت غذایی کشور نقش به سزایی ایفا نماید.

اهمیت موضوع :

تکنیک هواکشت روشی مبتنی بر عدم وجود خاک برای تولید بذر پیش پایه سیب زمینی است. این روش می تواند منجر به تولید عملکردهای بالا (۱۰ برابر بیشتر)، سریع تر و با هزینه کمتر از روش های معمول گردد. تولید بذور از مواد عاری از ویروس درون شیشه ای در گلخانه، روش معمول تولید بذر مرغوب سیب زمینی است. در این روش معمولا ۱۰-۵ مینی تیوبر در هر بوته تولید می شود. روش هواکشت، تولید را بهتر می کند و هزینه ها را در مقایسه با روش های معمول و روش های بدون خاک هیدروپونیکی کاهش می دهد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری:

برای افزایش تعداد مینی تیوبر در سیستم هواکشت از محلول غذایی لومن و استرویک استفاده شود. برای هفته اول ۵۰ لیتر از محلول غذایی فوق الذکر تهیه و به حجم ۱۰۰ لیتر رسانیده (۵۰ درصد) و بعد از هفته دوم، محلول غذایی به صورت کامل در حجم نهایی ۱۰۰ لیتر تهیه گردد. تعداد مینی تیوبر تولیدی در سیستم معمولی (با بستر پیت ماس ۳۰۰-۲۰۰ مینی تیوبر در متر مربع با تراکم ۱۰۰ گیاه چه در متر مربع هست. در حالی که استفاده از محلول غذایی فوق در سیستم هواکشت و در کلون امید بخش 1-1397081 با تراکم ۲۰ گیاه چه در متر مربع باعث افزایش تعداد مینی تیوبر در متر مربع (حدود ۲۷۰۰ عدد) می شود.

عکس های شاخص از یافته:

محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام مختلف سیب زمینی در سیستم هواکشت
محلول غذایی مناسب برای تولید مینی تیوبر ارقام مختلف سیب زمینی در سیستم هواکشت