صید و جابجایی میگوی پرورشی از مزرعه تا عمل آوری

صید و جابجایی میگوی پرورشی از مزرعه تا عمل آوری

پوستر صید و جابجایی میگوی پرورشی از مزرعه تا عمل آوری

بیشتر بخوانید:  بیماری استرپتوکوکوزیس در ماهیان پرورشی
227 بازدید