زمان مطالعه: 2 دقیقه
رقم گندم دانش، رقم جدید گندم نان مناسب اقلیم معتدل کشور

گندم نان به عنوان مهم ترین گیاه زراعی کشور در سطح وسیعی از زمین ها و در طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی کشت می گردد. با توجه به محدودیت زمین ها، آب مناسب برای کشاورزی افزایش و یا حفظ میزان تولید، تنها با افزایش بازدهی تولید در واحد سطح و ارتقای راندمان استفاده از نهاده ها میسر است.

تحقیقات غلات در ایران بر اساس تقسیم بندی اقلیمی و با توجه به شرایط اقلیم مورد نظر صورت می گیرد. در این تقسیم بندی، اقلیم معتدل پهنه وسیعی از کشت گندم آبی کشور را در بر می گیرد و سهم قابل توجهی از پهنه های تولید گندم در زمره اقلیم معتدل محسوب می شود.

به نژادی و به زراعی، دو دسته از عواملی هستند که به افزایش بازدهی تولید در واحد سطح کمک می کنند. فعالیت های به نژادی، در نهایت به معرفی ارقامی منتهی می شود که دارای صفات مطلوب و مورد نظر به نژادگر باشد. معمولا فرایند معرفی یک رقم جدید گندم فرایندی طولانی است که با همکاری متخصصین مختلف، در طی یک بازه زمانی حداقل ۱۰ الی ۱۲ ساله می توانند رقم جدیدی را معرفی نمایند. با توجه به شرایط حاکم بر اقلیم معتدل کشور، برخی اهداف به نژادی گندم را می توان شامل عملکرد بالا، پایداری تولید در شرایط آبیاری بهینه و کم آبیاری، مقاومت کافی به بیماری های مهم و کیفیت نانوایی مطلوب دانست.

” دانش ” جدیدترین رقم گندم معرفی شده برای اقلیم معتدل کشور است که در سال ۱۴۰۱ تایید و نامگذاری شد این رقم پس از طی نمودن مراحل مختلفی از جمله نسل های در حال تفکیک، آزمایشات مقدماتی و آزمایشات پیشرفته، در سال ۱۳۹۶ تحت عنوان لاین 1396-13-M وارد آزمایشات سازگاری شد. پس از بررسی در ایستگاه های اقلیم معتدل کشور و اثبات برتری این لاین، تکثیر بذر مقدماتی آن انجام و در نهایت در طرح های تحقیقی ترویجی در مزارع زارعین مناطق معتدل کشور نیز بررسی و خصوصیات مطلوب آن تایید گردید.

لازم به ذکر است که مراحل آزمایشات پیشرفته و سازگاری این رقم در ایستگاه کبوترآباد اصفهان (به عنوان یکی از ایستگاه های مهم مناطق معتدل کشور) انجام و پروژه تحقیقی ترویجی آن نیز در استان اجرا گردیده است.

رقم دانش ، با دارا بودن ویژگی هایی از جمله پتانسیل عملکرد بالا و پایداری در شرایط آبیاری بهینه و شرایط کم آبیاری ، کیفیت نانوایی خوب، مقاومت به بیماری زنگ قهوه ای و زنگ زرد به عنوان یکصد و چهلمین رقم گندم آبی کشور که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور معرفی شده است، نام گذاری گردید.

سایر ارقام گندم