معرفی انواع واکسن و برنامه واکسیناسیون دام

در این پست برنامه واکسیناسیون دام های مختلف را مطالعه می کنید.

1) واکسن آگالاکسی یا چشم سفیدی یا ورم مفاصل یا ورم پستان

این واکسن برای گوسفند و بز برای پیشگیری از بیماری آگالاکسی یا ورم پستان استفاده می شود.

سن تزریق از 3 ماهگی است و 2 هفته پس از اولین تزریق واکسن یاد آور زده می شود.

تکرار واکسن هر 6 ماه یکبار است.

واکسیناسیون میش های آبستن 2 ماه پیش از بره زایی توصیه می‌شود.

2) واکسن آبله

دو نوع است که عبارتند از :

الف ) واکسن آبله بزی سویه گرگان

این واکسن به مقدار 0.5 سی‌سی بصورت زیر جلدی برای پیشگیری از آبله بز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تکرار واکسن یکبار در سال است و نباید در ماه آخر آبستنی مورد استفاده قرار گیرد.

ب) واکسن آبله گوسفندی

این واکسن به مقدار 0.5 سی‌سی بصورت زیر جلدی برای پیشگیری از آبله گوسفند بکار می‌رود. تکرار واکسن یکبار در سال بوده و در میش های ماه آخر آبستنی نباید مصرف شود.

3) واکسن شاربن

این واکسن برای پیشگیری از بیماری شاربن یا سیاه زخم در گاو، گاومیش، گوسفند، بز و سایر حیوانات حساس به این بیماری بکار می‌رود. این واکسن هر سال یکبار و از  سن 3 ماهگی به بالا استفاده می‌شود در ماه آخر آبستنی نباید استفاده شود. زمان واکسیناسیون 15 اسفند تا پایان خرداد ماه است.

4) واکسن بروسلوز یا تب مالت

بیماری بروسلوز یا تب مالت واکسنهای مختلفی دارد که عبارتند از واکسن S19 که در گوساله‌های ماده 6-3 ماهه فقط یکبار مورد استفاده قرار می‌گیرد. واکسن RDS19 جهت گاوهای بالای شش ماه است و نباید در گوساله‌های زیر 6 ماه سن استفاده گردد.

واکسن Rev I جهت پیشگیری از بیماری بروسلوز در گوسفند و بز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واکسن به بره و بزغاله در سن 4 ماهگی تزریق می‌شود و یکماه پیش از رسیدن به سن تولید مثل دوباره تکرار می‌گردد. واکسن Rev I نباید در گوسفندان و بزان بالغ استفاده شود.

5) واکسن تب برفکی

این واکسن جهت پیشگیری از بیماری تب برفکی در گاو، گوسفند و بز مورد استفاده قرار می‌گیرد. سن تزریق از 4 ماهگی به بالاست و 4-3 هفته پس از اولین تزریق یک واکسن یادآور زده می‌شود. تزریقات بعدی هر 6-4 ماه خواهد بود. این واکسن نباید با سایر واکسنهای ویروسی، همزمان استفاده شود.

6) واکسن قانقاریای کبدی

این واکسن در گوسفند و بز برای پیشگیری از بیماری قانقاریای کبدی استفاده می‌شود . اولین تزریق واکسن به مقدار 3-2 سی‌سی بصورت زیر جلدی تزریق می‌شود سپس دو هفته بعد تکرار شده و تزریقات بعدی هر 12- 10 ماه یکبار خواهد بود. این واکسن در دو هفته آخر آبستنی نباید مورد استفاده قرار گیرد.

7) واکسن تیلریوز

این واکسن جهت پیشگیری از بیماری تیلریوز یا زردی گاو بکار می‌رود. مقدار تزریق واکسن 1 سی‌سی بصورت زیر جلدی است و در فصل زمستان انجام می‌شود. این واکسن نباید در گاوهای آبستن بیش از 4 ماهگی، حیوانات تب دار، گوساله‌های کمتر از 2 ماهگی و تا 10 روز پس از زایمان استفاده شود.

8) واکسن آنتروتوکسمی یا علفی

این واکسن جهت پیشگیری از بیماری آنتروکسمی یا علفی در گوسفند بکار می‌رود. در میش 2 تزریق به فاصله 2 هفته به غیر از 2 هفته آخر آبستنی استفاده می‌شود. در بره میش های واکسینه در سن 2 ماهگی یک تزریق واکسن انجام شده و 4-3 هفته بعد تکرار می‌گردد.

در بره میش های غیر واکسینه، اولین تزریق در 2 هفتگی انجام شده، 4-3 هفته بعد تکرار می‌گردد.

در رابطه با این موضوع پکیج آموزشی ارزشمند زیر را از دست ندهید