انتخاب مناسب ترين هيبريد زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان

تعریف مسئله :

ذرت یکی از با ارزش ترین گیاهانی است که به منظور تأمین بخشی از نیاز غذایی انسان و دام در بسیاری از مناطق دنیا کشت می شود. کاشت این گیاه با ارزش در منطقه حاجی آباد با توجه به شرایط آب و هوایی بسیار مستعد جهت کشت این گیاه از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست و همچنین با توجه به نیاز مبرم به دانه ذرت به ویژه جهت تأمین غذای دام، بررسی بهترین مدیریت هایی که در هر منطقه منجر به افزایش عملکرد دانه گردد از اولویت ویژه ای برخوردار است.

اهمیت موضوع:

با توجه به بحران خشکسالی (خشکسالی و راه های مقابله با آن) در سال های اخیر استفاده از ارقام زودرس و میان رس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نسبت به ارقام دیررس باعث کاهش ۲ تا ۳ نوبت آبدهی مزارع می شود و همچنین با توجه به محدود بودن زمین های کشاورزان منطقه حاجی آباد، بعد از کشت ذرت، گندم کشت می شود و با کاشت ارقام دیررس ذرت علاوه بر اینکه ۲ تا ۳ نوبت آبیاری اضافی انجام می شود باعث تاخیر در کاشت گندم شده و عملکرد گندم هم کاهش پیدا می کند.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

در منطقه حاجی آباد هرمزگان برای تولید دانه در بین هیبریدهای زودرس ذرت و متوسط رس، هیبرید ذرت سینگل کراس ۴۰۰ (دهقان) توصیه می گردد. با استفاده از این رقم مقدار 10.240 تن در هکتار دانه استحصال شد.

عکس شاخص از یافته:

انتخاب مناسب ترین هیبرید زودرس ذرت در منطقه حاجی آباد هرمزگان