زمان مطالعه: 2 دقیقه
آفت شپشک واوی سیب

آفت شپشک واوی سیب یکی از آفات مهم درختان سیب می باشد. این حشره به تمام قسمت های هوائی درخت اعم از تنه، شاخه و برگ و میوه ها می تواند حمله نماید. آفت مزبور در سالهای اول ابتدا روی شاخه های باریک ظاهر شده و بتدریج به روی تنه نیز سرایت می کند. نسل دوم آفت به برگها و میوه ها نیز حمله کرده و باعث کوچکی و ناصافی میوه ها می گردد. نام علمی این آفت (Lepidosaphes malicola) می باشد.

مشخصات آفت شپشک واوی سیب

سپر ماده قهوه ای روشن، گلابی شکل و شبیه حرف (و) است و به همین جهت به آن شپشک واوی می گویند. طول سپر حدود ۲ – ۳ میلیمتر است. در زیر این سپر حشره ماده قرار دارد که خرطوم خود را داخل بافت گیاه کرده و با مکیدن شیره باعث ضعف و خشکیدگی شاخه ها می گردد.

این آفت در تمام دوران زندگی خود تقریبا بدون حرکت و ثابت است و حشره ماده بدون دخالت حشره نر زیر سپر خود حدود ۵۰ عدد تخم می گذارد، که این تخم ها سفید و بیضی شکل است و اگر با سوزنی سپر آفت بلند گردد با ذره بین تخم ها بخوبی دیده می شود.

طرز زندگی آفت

این شپشک پائیز و زمستان را بصورت تخم زیر سپر پسر می برد و در بهار در شرایط آب و هوائی اصفهان در دهه اول اردیبهشت ماه تخم ها باز شده و نوزادهای حشره خارج شده و پس از ۱-۲ روز حرکت روی شاخه ها مستقر و ثابت می گردند و بتدریج روی خود سپری را بوجود می آورند. آفت در اصفهان دو نسل در سال دارد و نوزادهای نسل دوم در اواخر تیر ماه ظاهر می شوند و علاوه بر شاخه ها به برگها و میوه ها نیز حمله می کنند.

مبارزه آفت شپشک واوی سیب

١- هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها

۲ – سمپاشی علیه آفت در صورتی مؤثر واقع خواهد شد که همزمان با باز شدن تخم ها و ظهور پوره ها یا نوزادهای جوان باشد. این زمان در اصفهان در دهه اول اردیبهشت ماه و اواخر تیر ماه می باشد ولی در نواحی سردسیر مانند سمیرم حدود ۲۰ روز دیر خواهد بود. برای سمپاشی می توان از سموم فسفره مانند آزینفوس متیل به نسبت ۲۵۰ گرم سم باضافه ۵۰۰ گرم روغن ولک در ۱۰۰ لیتر آب استفاده کرد.

آفت شپشک واوی سیب