کتاب الگوی خیس شدگی خاک در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی

کتاب استفاده از بلوک گچی در برنامه ریزی آبیاری

کتاب بیماری های مهم انبه

بسته جامع آموزش کاشت انگور تا مصرف

کتاب هرس انگور سبز

کتاب ناهنجاری های تغذیه ای و بهینه سازی مصرف کود در باغ های انگور

کتاب معرفی ژنوتیپهای انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل

کتاب معرفی و مدیریت بیماری اسکا در تاکستان

کتاب مدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها و علفهای هرز انگور

کتاب شناسایی ناهنجاری مرگ جوانه در تاکستان و ارائه راهکارها

کتاب سفیدک های رایج باغات انگور استان خراسان شمالی

کتاب روش تهیه شیره انگور و توصیه های لازم برای بهبود کیفیت آن

کتاب راهنمای تغذیه گیاهی انگور

کتاب راه های پیشگیری از خسارت سرمازدگی در انگور

کتاب دستورالعمل فراز تاکستان ها

کتاب تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری های مهم انگور

کتاب بیواکولوژی قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور در منطقه مشگین شهر

کتاب بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن

کتاب بیماری های قارچی مهم تنه انگور در استان خراسان شمالی (مدیریت مبارزه)

کتاب برنامه ریزی آبیاری در باغات انگور

کتاب برداشت، بسته بندی و نگهداری انگور

0

کانال تلگرام مزرعه نو