×

اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم

نشریه فنی ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور

دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور

آشنایی با مسایل داشت گندم

دستورالعمل برداشت محصول گندم خوابیده

اینفوگرافیک آشنایی با علف های هرز مزارع گندم و جو استان قم

نماتدهای سیستی غلات

تریتیکاله گیاه علوفه ای دو منظوره

نگهداری بذور غلات در انبار و مبارزه با آفات انباری

معرفی دو رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد

روش های مبارزه با سن غلات

گندم آفتاب مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری

راهنمای مبارزه با علف های هرز گندم

گندم قابوس مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری

بیماری نماتد گال گندم

گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری

گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

جو ماهور مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

آفت سن گندم چیست؟

اصول کشت و کار موفق گندم [اینفوگرافیک]

اطلاعیه بهبود تغذیه غلات

تقویم کوددهی گندم آبی [اینفوگرافیک]

بیماری زنگ زرد (زنگ نواری) گندم

اینفوگرافیک محلول پاشی اوره در غلات

0