×
ادامه مطلب
اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم
۲۲ دی ۱۳۹۷

اطلاعیه ترویجی آفت سن گندم

ادامه مطلب
نشریه فنی ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور
۱ دی ۱۳۹۷

نشریه فنی ضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشور

ادامه مطلب
دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور
۲۴ آذر ۱۳۹۷

دستورالعمل فنی بهبود تولید گندم در شرایط شور

ادامه مطلب
آشنایی با مسایل داشت گندم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷

آشنایی با مسایل داشت گندم

ادامه مطلب
دستورالعمل برداشت محصول گندم خوابیده
۲۶ مرداد ۱۳۹۷

دستورالعمل برداشت محصول گندم خوابیده

ادامه مطلب
آشنایی با علف های هرز مزارع گندم و جو استان قم
۱۲ مرداد ۱۳۹۷

اینفوگرافیک آشنایی با علف های هرز مزارع گندم و جو استان قم

ادامه مطلب
نماتدهای سیستی غلات
۵ مرداد ۱۳۹۷

نماتدهای سیستی غلات

ادامه مطلب
تریتیکاله گیاه علوفه ای دو منظوره
۳۰ تیر ۱۳۹۷

تریتیکاله گیاه علوفه ای دو منظوره

ادامه مطلب
نگهداری بذور غلات در انبار و مبارزه با آفات انباری
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

نگهداری بذور غلات در انبار و مبارزه با آفات انباری

ادامه مطلب
معرفی دو رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

معرفی دو رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد

ادامه مطلب
روش های مبارزه با سن غلات
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

روش های مبارزه با سن غلات

ادامه مطلب
گندم آفتاب مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

گندم آفتاب مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری

ادامه مطلب
راهنمای مبارزه با علف های هرز گندم
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

راهنمای مبارزه با علف های هرز گندم

ادامه مطلب
گندم قابوس مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

گندم قابوس مناسب کشت در شرایط دیم گرمسیری

ادامه مطلب
بیماری نماتد گال گندم
۲۱ فروردین ۱۳۹۷

بیماری نماتد گال گندم

ادامه مطلب
گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری
۱۸ فروردین ۱۳۹۷

گندم کریم مناسب با شرایط دیم نیمه گرمسیری

ادامه مطلب
گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶

گندم دهدشت مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

ادامه مطلب
جو ماهور مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶

جو ماهور مناسب کشت در شرایط دیم نیمه گرمسیری

ادامه مطلب
آفت سن گندم چیست؟
۹ اسفند ۱۳۹۶

آفت سن گندم چیست؟

ادامه مطلب
اصول کشت و کار موفق گندم [اینفوگرافیک]
۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اصول کشت و کار موفق گندم [اینفوگرافیک]

ادامه مطلب
اطلاعیه بهبود تغذیه گندم
۲۵ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعیه بهبود تغذیه غلات

ادامه مطلب
تقویم کوددهی گندم آبی [اینفوگرافیک]
۲۲ بهمن ۱۳۹۶

تقویم کوددهی گندم آبی [اینفوگرافیک]

ادامه مطلب
بیماری زنگ زرد (زنگ نواری) گندم
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

بیماری زنگ زرد (زنگ نواری) گندم

ادامه مطلب
اینفوگرافیک محلول پاشی اوره در غلات
۲۳ دی ۱۳۹۶

اینفوگرافیک محلول پاشی اوره در غلات

0