نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز

نماتد قرنطینه ای رادوفولوس یا حفار موز اولین بار در سال 1893 در فی جی گزارش گردید. این نماتد پارازیت داخلی، مولد زخم ریشه و یکی از مهم ترین انگل های ریشه های موز و مرکبات در جهان است که معمولا با رقم تجارتی کاوندیش همراه می باشد.

نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 1
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 2
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 3
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 4
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 5
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 6
نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز صفحه 7
دانلود نشریه ترویجی نماتد قرنطینه ای رادوفولوس موز