نشریه ترویجی زراعت سیر

زمان زراعت سیر در فصل پاییز بوده و به سرمای زمستان نیاز دارد. از نظر ژنتیکی مقاوم به سرما بوده و سرمای زیر صفر را به خوبی تحمل می نماید. چهار نوع سیر تشخیص داده شده است که به نام های زیر معروف هستند:

1- سیر سفید معمولی 2- سیر صورتی 3- سیر قرمز 4- سیر اسپانیولی

نشریه ترویجی زراعت سیر صفحه 1
نشریه ترویجی زراعت سیر صفحه 2
نشریه ترویجی زراعت سیر صفحه 3
نشریه ترویجی زراعت سیر صفحه 4
نشریه ترویجی زراعت سیر صفحه 5
دانلود نشریه ترویجی زراعت سیر