مناسب ترين تاريخ كاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بيشترين عملكرد در پياز بهبهان

مناسب ترین تاریخ کاشت، فاصله بین ردیف و فاصله بین بوته ها روی ردیف به منظور به دست آوردن بیشترین عملکرد در جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان

با توجه به اینکه در هنگام معرفی ارقام، بایستی کلیه توصیه های بهزراعی برای این ارقام نیز ارائه شود، این پژوهش به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت، فاصله بین ردیف و فاصله بین بوته ها روی ردیف برای جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان صورت گرفت.

اهمیت موضوع :

در کشت پیاز رعایت تاریخ کاشت و تراکم بوته مناسب بسیار حائز اهمیت هست. در جنوب کشور، کشت زود هنگام این محصول سبب بروز پدیده ساقه روی که یکی از مهم ترین مشکلات تولید پیاز در مناطق روز کوتاه (جنوب کشور) است، خواهد شد. کشت دیرهنگام باعث خواهد شد که شاخص سطح برگ در هنگام مواجه شدن گیاه، با طول روز بحرانی برای تشکیل سوخ کم بوده و در نتیجه عملکرد کاهش یابد. لذا این پژوهش به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت، فاصله بین ردیف و فاصله بین بوته ها روی ردیف برای جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان صورت گرفت.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری :

به منظور تولید پیاز از رقم اصلاح شده بهبهان بایستی بذر آن را در اواخر شهریور به صورت خطی و بافاصله ۱۰ سانتی متر روی خطوط کشت کرد. هنگامی که طول نشا به ۲۰ سانتی متر رسید نشا را به زمین اصلی با فاصله بین خطوط ۲۰ سانتی متر و ۵ سانتی متر روی خطوط منتقل شود. بعد از انتقال نشا عملیات زراعی متداول از قبیل آبیاری، مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماری ها انجام شود. سوخها را بایستی در هنگامی که در ۵۰ تا ۸۰٪ بوته ها گردن (ساقه دروغی) نرم و ریزش و مرگ برگها آغاز شده باشد برداشت نمود. در صورت رعایت نکات بهزراعی عملکرد قابل انتظار این ژنوتیپ حدود ۶۰ تن در هکتار است که برای زارعین رضایت بخش هست.

عکس شاخص از یافته :

مناسب ترین تاریخ کاشت و رعایت فاصله بوته ها برای بیشترین عملکرد در پیاز بهبهان