لوبیا سفید رقم الماس

مشخصات مطلوب لوبیا سفید الماس عملکرد بالا در شرایط نرمال و تنش خشکی، مقاوم به ویروس BCMV ، دانه سفید براق با میزان پروتئین 21.9 درصد و زمان پخت ۱۲۵ دقیقه می تواند مشکلات ارقام قدیمی را برطرف کند.

عملکرد پایین و عدم استفاده حداکثری از منابع موجود باعث شده است که کشاورزان لوبیا کار هزینه زیادی پرداخت نموده ولی درآمد کمتری به دست آورند بر این اساس بایستی ارقامی در اختیار کشاورزان قرار گیرد که دارای عملکرد و بازارپسندی بالا باشند تا از نظر اقتصادی کاشت آن برای کشاورزان به صرفه باشد. یکی از مهم ترین اولویتهای تحقیقاتی لوبیا سفید در ایران تولید رقم و بذر اصلاح شده با عملکرد بالا و بازارپسندی مناسب و رشد سریع جهت جلوگیری از رشد علف های هرز است. رقم جدید لوبیا الماس برای رفع همین مشکلات معرفی شده است.

اهمیت موضوع:

مشخصات مطلوب لوبیا سفید الماس عملکرد بالا در شرایط نرمال و تنش خشکی، مقاوم به ویروس BCMV ، دانه سفید براق با میزان پروتئین 21.9 درصد و زمان پخت ۱۲۵ دقیقه می تواند مشکلات ارقام قدیمی را برطرف کند. در صورت کشت رقم جدید به ازای هر هکتار کشت این رقم، معادل ۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال ارزش افزوده نصیب کشاورزان خواهد شد (کیلوگرم ۴۰۰۰۰x۳۳۰ ریال).اطلاعات خود را در زمینه زراعت لوبیا کامل تر کنید

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری :

این رقم حاصل مشارکت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات بین المللی سیات است. اولین قدم برای اصلاح رقم الماس از سال ۱۳۷۸ برداشته شد در ادامه با آزمایش بررسی مقایسه عملکرد یکنواخت و تعیین سازگاری ارقام و لاین های لوبیا سفید برتری آن در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در سه منطقه خمین، بروجرد و زنجان مورد اثبات شد. نتایج تحقیقات انجام شده مشخص نمود که رقم جدید کوشا قابلیت کشت در سطحی حدود ۷۰ هزار هکتار از مناطق سرد و معتدل کشور را دارد.

عکس شاخص از یافته:

لوبیا سفید رقم الماس
لوبیا سفید رقم الماس