معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

روش های کنترل

الف) مبارزه زراعی:

  • شخم زدن سطح باغ در فصل زمستان
  • نابودی علف های هرز
  • هرس و خشک بری شاخه های اضافی

ب) کاربرد تله های کارتی زرد:

نصب ۵-۱۰ تله به ازای هر درخت در قسمت های بیرونی درخت در جهات مختلف و در درون تاج درخت و بازدید هفتگی آن ها

ج) استفاده از ترکیبات حشره کش:

در زمان ظهور حشرات کامل آفت و رشد رویش های جدید سموم ذیل توصیه می شود:

  • آکتارا (۰.۳ در هزار)
  • آبامکتین (۰.۳ در هزار)
  • کونفیدور (۰.۴ در هزار)
  • دانیتول (۰.۲ در هزار)
  • دورسبان (۱.۵ در هزار)
بیشتر بخوانید:  آفات مهم مرکبات و روش های کنترل آن ها
364 بازدید