زمان مطالعه: 1 دقیقه
معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

در این پست به صورت تصویری با آفت پسیل مرکبات آشنا می شوید و روشهای کنترل و مبارزه با این آفت را یاد خواهید گرفت.

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

روش های کنترل آفت پسیل مرکبات

الف) مبارزه زراعی :

  • شخم زدن سطح باغ در فصل زمستان
  • نابودی علف های هرز
  • هرس و خشک بری شاخه های اضافی

ب) کاربرد تله های کارتی زرد :

نصب 5-10 تله کارتی چسبنده به ازای هر درخت در قسمت های بیرونی درخت در جهات مختلف و در درون تاج درخت و بازدید هفتگی آن ها

ج) استفاده از ترکیبات حشره کش :

در زمان ظهور حشرات کامل آفت و رشد رویش های جدید سموم ذیل توصیه می شود:

  • آکتارا (0.3 در هزار)
  • آبامکتین (0.3 در هزار)
  • کونفیدور (0.4 در هزار)
  • دانیتول (0.2 در هزار)
  • دورسبان (1.5 در هزار)