مهمترین مضرات آتش زدن بقایای گیاهی در اراضی زراعی

پوستر مهمترین مضرات آتش زدن بقایای گیاهی در اراضی زراعی

مهمترین مضرات آتش زدن بقایای گیاهی در اراضی زراعی

بیشتر بخوانید:  معرفی برنج رقم طارم پاکوتاه
285 بازدید