دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی

در ادامه دوره فنولوژی گیاهان زراعی این بار دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی را بررسی می کنیم، که تا انتها با ما در مزرعه نو همراه باشید.

فنولوژی علم مطالعه رویدادهای مربوط به تغییرات فصلی و وضعیت آب و هوا در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات است، جمع آوری و ضبط داده ها در هر سال کمک می کند که چگونگی تغییر در نور، دما و بارش مشخص شوند. کشاورز و باغبان نیازمند یک تقویم زمانی پیش بینی شده است که از زمان بروز یخبندان، هنگام رشد گیاه و حشرات برای تصمیم گیری زمان مناسب به کار بردن کود و آفت کش آگاه باشد.

شکل 3-1 طبقه بندی اقلیمی استان آذربایجان غربی را براساس روش ACZ نشان می دهد. دوره های فنولوژی محصولات زراعی استان براساس این پهنه ها، تعیین شده است.

نقشه پهنه بندی اقلیم آذربایجان غربی به روش ACZ
شکل 3-1– نقشه پهنه بندی اقلیم آذربایجان غربی به روش ACZ

جدول دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی بهاره استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه سویا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه سویا در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی