دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی

در ادامه دوره فنولوژی گیاهان زراعی این بار دوره های فنولوژی گیاهان زراعی استان آذربایجان غربی را بررسی می کنیم، که تا انتها با ما در مزرعه نو همراه باشید.

فنولوژی علم مطالعه رویدادهای مربوط به تغییرات فصلی و وضعیت آب و هوا در چرخه زندگی گیاهان و حیوانات است، جمع آوری و ضبط داده ها در هر سال کمک می کند که چگونگی تغییر در نور، دما و بارش مشخص شوند. کشاورز و باغبان نیازمند یک تقویم زمانی پیش بینی شده است که از زمان بروز یخبندان، هنگام رشد گیاه و حشرات برای تصمیم گیری زمان مناسب به کار بردن کود و آفت کش آگاه باشد.

شکل 3-1 طبقه بندی اقلیمی استان آذربایجان غربی را براساس روش ACZ نشان می دهد. دوره های فنولوژی محصولات زراعی استان براساس این پهنه ها، تعیین شده است.

نقشه پهنه بندی اقلیم آذربایجان غربی به روش ACZ
شکل 3-1– نقشه پهنه بندی اقلیم آذربایجان غربی به روش ACZ

 

جدول دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی بهاره استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه سیب زمینی در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت سیب زمینی

پکیج آموزشی زراعت سیب زمینی شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه کشت و کار سیب زمینی از مرحله آماده سازی زمین و انتخاب رقم مناسب برای کشت تا برداشت ، انبارداری و بازار رسانی سیب زمینی . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای سیب زمینی کاران ، دانشجویان و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز سیب زمینی کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات سیب زمینی کاری را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه پیاز نشایی در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت پیاز

پکیج آموزش زراعت پیاز شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت پیاز ، مراحل داشت و برداشت پیاز و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای پیاز کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز پیاز کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت پیاز را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه کلزا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه کلزا در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت کلزا

پکیج آموزش زراعت کلزا شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوهای آموزشی و نرم افزار آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت کلزا ، مراحل داشت و برداشت کلزا و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای کلزا کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز کلزا کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت کلزا را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه سویا در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه سویا در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه گوجه فرنگی در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی

پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و اپ های آموزشی در زمینه احداث مزرعه ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف گوجه فرنگی می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گوجه کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز گوجه کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات پرورش گوجه فرنگی را در اختیار داشته باشید .
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه خیار در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه خیار در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی پرورش خیار

پکیج آموزشی پرورش خیار شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه احداث باغ خیار ، تکثیر و کشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف خیار می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای خیارکاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز خیارکاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات پرورش خیار را در اختیار داشته باشید .
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه حبوبات در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه حبوبات در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه هندوانه بهاره در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه ذرت در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه ذرت در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت ذرت

پکیج آموزشی زراعت ذرت شامل کتاب ها ، نشریات ، نرم افزار و فیلم های آموزشی در زمینه کشت ذرت از مرحله آماده سازی زمین و انتخاب رقم مناسب برای کشت تا برداشت ، انبارداری و بازاررسانی ذرت می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای ذرت کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز ذرت کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات کشت ذرت را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه یونجه بذری در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه یونجه علوفه ای در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی خوراک دام و تولید آن

پکیج آموزشی مصرف و تولید خوراک دام شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها در زمینه زراعت ، سیلو کردن ، نحوه صحیح استفاده از علوفه و سایر مواد غذایی در تغذیه دام می باشد . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای کشاورزان و دامپروران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز کشاورزان و دامپروران و کلیه افرادی که نیاز به محتوای آموزشی در مورد خوراک دام دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات مصرف و تولید خوراک دام را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه گندم در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه گندم در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه جو در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه جو در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت گندم و جو

پکیج آموزشی زراعت گندم و جو شامل کتاب ها ، نشریات ، ویدیوها و نرم افزار آموزشی در زمینه آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت ، برداشت ، انبارداری ، بازاررسانی و مصرف گندم . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای گندم کاران ، دانشجویان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز گندم کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصولات ارزشمند دارند ، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت گندم را در اختیار داشته باشید .
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (2)

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه چغندرقند در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت چغندرقند

پکیج آموزشی زراعت چغندرقند شامل کتاب ها ، نشریات و نرم افزار آموزشی در زمینه زراعت چغندرقند از آماده سازی زمین ، کاشت ، داشت ، برداشت تا انبار کردن و بازار رسانی چغندر قند . بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای چغندرکاران ، دانشجویان و کلیه علاقه مندان. در این پکیج هر اطلاعاتی که مورد نیاز چغندر کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصولات ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت چغندرقند را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (1) در استان آذربایجان غربی

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی

 

جدول دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در پهنه نیمه خشک با زمستان سرد و تابستان گرم (3)

دوره فنولوژی گیاه آفتابگردان در استان آذربایجان غربی

پکیج آموزشی زراعت آفتابگردان

پکیج آموزش زراعت آفتابگردان شامل کتاب ها ، نشریات و ویدیوهای آموزشی در زمینه آماده سازی بستر کشت آفتابگردان ، مراحل داشت و برداشت آفتاب گردان و بسیاری مطالب مهم و مفید دیگر در این زمینه می باشد. بسته ای نایاب از اطلاعات بروز و کاربردی برای آفتابگردان کاران ، دانشجویان و کارشناسان رشته کشاورزی و کلیه علاقه مندان در این پکیج آموزشی هر اطلاعاتی که مورد نیاز آفتابگردان کاران و کلیه افرادی که نیاز به محتویات آموزشی در مورد این محصول ارزشمند دارند، گردآوری شده تا با تهیه آن کامل ترین بانک اطلاعات زراعت آفتابگردان را در اختیار داشته باشید.
قابل دانلود

فهرست دوره های فنولوژی گیاهان زراعی به تفکیک استان ها

این فهرست به مرور در حال تکمیل هست و با کلیک روی هر فصل محتوای آن را مشاهده می کنید.