فرهنگ تصویری ماشین های کشاورزی (مفاهیم عمومی)

 در این فرهنگ تصویری حدود ۵۷۰ تصویر و حدود ۱۷۰۰ واژه، اصطلاح و نام ماشین های کشاورزی و اجزای آنها انتخاب و برای هر یک معادل فارسی گزینش شده است. این فرهنگ در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول مفاهیم عمومی مرتبط با رشته ماشین های کشاورزی در ادامه آمده است.

برای کسب اطلاعات کامل و به روز در این زمینه، مجموعه آموزشی ماشین آلات و ادوات کشاورزی را مشاهده کنید و همچنین در این رابطه مجموعه آموزشی خاک شناسی و حفاظت از خاک را هم از دست ندهید.

خاک ورزی حفاظتی
Conservation tillage | خاک ورزی حفاظتی
خاک ورزی برگردان
Inversion tillage | خاک ورزی برگردان
خاک ورزی پوشش دار
Mulch tillage | خاک ورزی پوشش دار
خاک ورزی پوشش دار = خاک ورزی کلشی
Stubble mulch tillage | خاک ورزی پوشش دار = خاک ورزی کلشی
اتصال ادوات به صورتی که یکی از چرخ های تراکتور داخل شیار شخم قرار گیرد.
In furrow hitching | اتصال ادوات به صورتی که یکی از چرخ های تراکتور داخل شیار شخم قرار گیرد.
کشش مستقیم خارج از مرکز
Offset straight pull | کشش مستقیم خارج از مرکز
چرخ کمکی بلندکن
Lift assist wheel | چرخ کمکی بلندکن
اتصال گاوآهن به تراکتور
On land hitching | اتصال گاوآهن به تراکتور به نحوی که کلیه چرخ های تراکتور روی زمین شخم نخورده قرار گیرد.
زبانه = مالبند
1-Tongue | زبانه = مالبند
مرکز مقاومت (برای گاوآهن) 2- خط کشش (بین تراکتور و گاوآهن)
-3 مرکز کشش (برای تراکتور) 4- خط مرکزی تراکتور
1- Center of Load 2- Line of draft 3- Center of pull 4- ractor center line | 1-مرکز مقاومت (برای گاوآهن) 2- خط کشش (بین تراکتور و گاوآهن) -3 مرکز کشش (برای تراکتور) 4- خط مرکزی تراکتور
مرکز کشش تراکتور = مرکز توان تراکتور 2- خط کشش
1- Tractor center of pull = Tractor center of power 2- Line of pull -1 | مرکز کشش تراکتور = مرکز توان تراکتور 2- خط کشش