عوامل مؤثر در رشد ماهی قزل آلا كدام است؟

پرورش دهنده عزیز آیا می دانید که :

رشد ماهی قزل آلا تحت تأثیر عوامل داخلی و عوامل محیطی قرار دارد. عوامل داخلی از قبیل ژنتیک ماهیان، اندازه ماهی و بلوغ جنسی و عوامل محیطی مانند درجه حرارت، اکسیژن محلول در آب، شرایط نوری، تراکم ماهی، کیفیت و کمیت غذا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در رشد ماهی تأثیر گذار می باشد.

اثر درجه حرارت بر روی رشد ماهی قزل آلا

با افزایش درجه حرارت آب، سوخت و ساز بدن ماهی افزایش یافته و فعالیت های ماهی نیز بیشتر می شود. شرایط مساعد رشد تا درجه حرارت مناسب (۱۴ – ۱۸ درجه سانتی گراد) ادامه می یابد ولی بعد از آن مقدار رشد ماهیان کاسته می شود.

اثر اکسیژن محلول آب بر روی رشد ماهی

اکسیژن محلول به میزان بالاتر از ۶ میلی گرم در لیتر باعث رشد مناسب ماهیان می شود. باید توجه داشت که میزان اکسیژن بیش از حد مجاز (فوق اشباع) برای ماهیان مشکل ساز می باشد به طوی که اکسیژن فوق اشباع، بیماری حباب گازی را در ماهیان ایجاد می کند که در بچه ماهیان با شدت بیشتری ایجاد می گردد و با افزایش وزن و رشد ماهیان از شدت آن کاسته می شود.

اثر شرایط نوری بر روی رشد قزل آلا

شدت نور و طول تابش نور (طول روز) می تواند بر روی رشد ماهی تأثیر بسزایی داشته باشند. ماهیان قزل آلا با وزن ۵۰ – ۸۰ گرم در پاسخ به استفاده از نور اضافی در طول روز یا شب، به مقدار ۱۳ – ۱۷ درصد رشد بیشتری نسبت به ماهیانی دارند که در شرایط نور طبیعی پرورش یافته اند. هر چه طول روز کوتاه تر باشد، رشد ماهیان محدودتر می شود. در پرورش قزل آلا عامل نوری به عنوان محرک رشد عمل می کند.

اثر تراکم بر روی رشد ماهی

با افزایش تراکم ماهیان، سطح تحریک آنها افزایش یافته و منجر به ایجاد استرس در ماهیان می گردد. سطح بالای تماس فیزیکی، نیاز ماهیان را به انرژی افزایش داده و بر اساس آن رشد کاهش می یابد. در چنین شرایطی اکسیژن محلول آب کاهش یافته و میزان مواد دفعی (بویژه آمونیاک) نیز افزایش می یابد.

اثر غذا بر روی رشد ماهی قزل آلا

باید توجه داشت که از جیره غذایی مناسب با توجه به اندازه ماهیان استفاده شود، دفعات تغذیه ای مناسب با توجه به وزن ماهیان استفاده گردد، غذای مورد استفاده باید انرژی لازم جهت سوخت و ساز بدن و رشد ماهی را دارا باشد، دارای استانداردهای لازم غذایی آبزیان باشد و غذای مصرفی باید ضریب تبدیل غذایی نزدیک به ۱ داشته باشد.

عوامل بازدارنده رشد

کاهش اکسیژن محلول آب، تراکم بیش از حد ماهیان، تجمع مواد دفعی و غذاهای مصرف نشده در کف استخرها، آلودگی ماهیان به انگلها و عوامل بیماریزای دیگر بر روی رشد ماهیان اثر منفی دارد.