زودرس كردن پياز در استان خوزستان

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مشکلات پیاز در استان خوزستان پایین بودن قیمت آن در برخی از سال ها در زمان برداشت بوده و در نتیجه باعث خسارت مالی به کشاورزان هست. این پروژه به منظور پاسخ گویی به سؤالات زیر طراحی شده است :

  • آیا با انتقال نشا و سوخچه به زمین اصلی در تاریخ های کاشت مورد مطالعه (اول و پانزدهم مهر و اول آبان) امکان زودرس کردن پیاز در خوزستان وجود دارد؟
  • کدام یک از این دو روش در زودرس کردن پیاز مؤثرترند؟
  • مناسب ترین رقم برای زودرس کردن پیاز در خوزستان کدام رقم است؟

اهمیت موضوع :

استان خوزستان با سطح زیر کشت حدود ۴۵۰۰ هکتار یکی از مناطق مهم تولید پیاز در کشور هست. در بعضی سال ها قیمت این محصول در هنگام برداشت به اندازه ای پایین است که کشاورزان از برداشت محصول صرف نظر می کنند در صورتی که بتوان این محصول را زودرس نمود، ضمن کمک به پیشگیری از افزایش بی رویه قیمت پیاز در کشور، تولید کننده نیز محصول خود را با قیمت مناسب به فروش خواهد رساند. با عنایت به اینکه برای زودرس کردن پیاز دو روش کاشت نشا و سوخچه توصیه می شود ، این بررسی به منظور امکان زودرس کردن پیاز و تعیین مناسب ترین زمان انتقال نشا و سوخچه برای ژنوتیپ های جمعیت بهبود یافته پیاز بهبهان، توده محلی رامهرمز، رقم تگزاس ازلی گرانو و رقم پریماورا در استان خوزستان انجام گرفت.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری:

به منظور تولید سوخچه بذر رقم پریماورا در اوایل فروردین ماه با تراکم ۱۲-۱۰ گرم بذر در کرت هایی به ابعاد یک متر مربع روی خطوطی به فاصله ۱۰ سانتی متر کشت گردد. سوخچه ها در اوایل تیرماه برداشت و پس از برداشت، تا هنگام انتقال، سوخچه ها در انبار با دمای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شوند. سوخچه ها در اوایل مهر ماه روی خطوطی به فاصله ۳۰ سانتی متر و با فاصله ۷ سانتی متر بین سوخچه ها کشت گردند. بعد از کاشت عملیات زراعی متداول از قبیل آبیاری مبارزه با علف های هرز و آفات و بیماری ها انجام شود. با این روش مزرعه در اوایل فروردین ماه قابل برداشت خواهد بود که با توجه به عملکرد مورد انتظار (حدود ۵۰ تن) و قیمت بالای پیاز در این هنگام درآمد مناسبی نصیب کشاورزان خواهد شد.

عکس شاخص از یافته:

زودرس کردن پیاز در استان خوزستان