زراعت کلزا در تناوب با برنج

برنج کاران استانهای شمالی کشور پس از برداشت محصول، نسبت به زراعت کلزا در اراضی تحت کشت برنج اقدام می نمایند و متخصصان کشاورزی معتقدند که این کار از نظر علمی کاملا درست بوده و منافع فراوانی را برای کشاورزان بدنبال دارد.

با توجه به اینکه شرایط اقلیمی در استان لرستان نیز امکان کاشت کلزا در اراضی تحت کشت برنج را فراهم آورده است توصیه می گردد با رعایت موارد زیر نسبت به کشت این محصول اقدام فرمائید.

۱- جهت صرفه جویی در وقت و هزینه ها، پس از برداشت برنج از بهم زدن کرت ها خودداری نمایید.

۲- کاشت کلزا به یکی از دو روش زیر امکان پذیر می باشد:

۲-۱- عملیات بدون خاک ورزی

در این روش، خاک از زمان برداشت محصول قبلی (برنج) تا کاشت محصول جدید (کلزا) دست نخورده باقی می ماند و تمام مراحل خاک ورزی از قبیل شخم اولیه، شخم ثانویه، دیسک و لولر حذف می شوند و بذر به صورت یکنواخت در سطح مزرعه پخش می شود.

نکته: وجود بقایای برنج در کرتها مانعی برای کشت کلزا نمی باشند زیرا علاوه بر اینکه مانع تبخیر آب از سطح خاک می شوند از خسارت پرندگان به بذور نیز جلوگیری می نمایند.

۲-۲- عملیات کم خاک ورزی

در این روش، سعی بر آن است کمترین عملیات خاکورزی انجام گیرد و بخشی از بقایای گیاهی در سطح مزرعه حفظ شوند. برای اینکار پس از برداشت محصول برنج، ابتدا اقدام به بذرپاشی نموده و سپس توسط دستگاه پنجه غازی شیارهایی داخل کرتها ایجاد کنید.

نکته: مزیت این روش نسبت به روش قبلی این است که بذرها توسط قشر نازکی از کلش وخاک پوشیده شده، آب مازاد درون کرتها از طریق شیارهای ایجاد شده به راحتی خارج می شود.

۳- مقدار بذر مورد نیاز کلزا ۸-۱۰ کیلوگرم (در هکتار) از ارقام زودرس می باشد.

نکته: با توجه به تنوع ارقام زودرس کلزا و اقلیم های مختلف آب و هوایی نوع رقم مناسب بذر را حتما پس از مشاوره با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی انتخاب نمایید.

۴- پس از بذر پاشی نسبت به آبیاری سطح مزرعه اقدام نمائید.

نکته: با توجه به حساسیت گیاه کلزا به شرایط ماندابی، با ایجاد خروجی هایی در چهار طرف کرتها آبهای اضافی موجود را خارج نمایید.

۵- نوع کود، مقدار، نحوه و زمان مصرف آن ها را با مشاوره کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی تعیین نمایید.

زراعت کلزا در تناوب با برنج
پوستر زراعت کلزا در تناوب با برنج