دوره آموزشی رایگان آماده سازی زمین برای کشت

آماده سازی زمین برای کشت که « تهیه زمین » و « خاک ورزی » هم نامیده می شود. یکی از بهترین مراحل کشت و کار یا زراعت یک گیاه محسوب می شود . این مرحله از زراعت شامل مجموعه عملیات یا اقداماتی است که زمین را برای استقرار و رویش بذر آماده کرده ، تأثیر بسزایی در رشد و عملکرد نهایی آن دارد.

در عملیات آماده سازی زمین برای کشت ، « خاک » را با استفاده از « ماشین های کشاورزی » برای زراعت « گیاه » آماده می سازیم. لازمه موفقیت در این امر مهم، شناخت و استفاده درست از خاک ، ماشین های کشاورزی و گیاه می باشد.

این مهارت به شما می آموزد که چگونه زمین را به نحوی شایسته برای زراعت گیاهان مختلف ، در شرایط متفاوت آماده سازید . در این مهارت اقدامات قبل از شخم ، شخم ، نرم و هموار کردن زمین و تقویت خاک زراعی به صورت مرتب و به طور عمومی آمده است . به نحوی که انجام منظم آن ها شرایط خاک را برای کاشت اغلب گیاهان آماده می سازد .

با توجه به اینکه برخی از گیاهان و یا برخی از روش های زراعی و مناطق ، هر کدام دارای شرایط و ویژگی های خاصی هستند لذا این مهارت به اصول عمومی آنها اشاره داشته و اقداماتی را در نظر گرفته است .

موفقیت شما در این مهارت که از مهارت های اساسی و بسیار مهم در زراعت و باغبانی ست ، نیاز به مطالعه دقیق محتوای سرفصل های زیر دارد :