دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه

با توجه به ضرورت به کار گیری توصیه های فنی در مرحله کاشت که تأثیر بسزایی در ایجاد سطح سبز مناسب و نهایتاً برآورده نمودن انتظار تولید مطلوب در واحد سطح دارد، موارد زیر بعنوان دستورالعمل فنی جهت یادآوری و اجرا در سطح مزارع ارائه می شود. امید است همکاران محترم با رعایت نکات یاد شده سازمان متبوع را در نیل به اهداف مورد نظر یاری نمایند.

هدف: تحقق سطح سبز حداقل بوته در متر مربع

در صورتی که متوسط وزن هزار دانه گندم حدود ۴۰ گرم فرض شود انتظار می رود با کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم بذر، در هر متر مربع حدود ۵۰۰ بذر سبز شود که بدلایل مختلف در اکثر مزارع در وضعیت فعلی این رقم کمتر از ۲۰۰ عدد بذر سبز شده در متر مربع می باشد لذا با اعمال روش های زیر سعی می شود به هدف تعیین شده نایل شویم.

– استفاده از بذور دارای قوه نامیه مناسب و خلوص مورد نیاز و ضدعفونی شده از ملزومات امر است.

– در صورت امکان استفاده از کودهای دامی و یا سایر کودهای آلی ( مثل بقایای کشت قبلی ) و یا حتی استفاده از کمپوست مسیر رسیدن به هدف افزایش تولید را تسهیل می نماید.

– شخم به موقع در مزارع یا کشت ذرت علوفه ای و یا شخم در حالت گاورو شدن زمین ( و اجتناب از خشکه شخم کردن ) ضمن کاهش هزینه های آماده سازی، رسیدن به دانه بندی مناسب خاک را تسریع می نماید.

– آرمون خاک و استفاده از کودهای ماکرو و میکرو با توجه به نتایج آزمون و در صورت امکان استفاده از کودهای با پایه بیولوژیکی قابل توصیه است.

– برای نیل به هدف ایجاد تراکم مناسب در بذرکاری استفاده از بذرکار مناسب برای ایجاد پراکنش یکنواخت بذور با عمق مناسب امکان تحقق هدف را تسهیل می نماید.

 

برای تحقق پشته پهن، حساس ترین مرحله، مرحله فاروزنی است لذا موارد ذیل قابل توصیه است.

الف) استفاده از فاروئر مخصوص کشت غلات

ب) فاصله نوک به نوک بیلچه های فاروئر حدود ۶۰ سانتی متر تنظیم شود. عرض هر فارو در قسمت لبه های پشتی ۱۶ سانتی متر تنظیم شود.

ج) تنظیم بازو مسط مالبند، منجر به جلوگیری از نفوذ بیشتر فاروئر، ایجاد جویچه متناسب و مانع ایجاد پشته کله قندی می شود.

د) سرعت حرکت تراکتور نیز از مواردی است که در امر ایجاد پشته پهن بسیار موثر است لذا به طور عمومی سرعت تراکتور پس از اجرای تنظیمات فوق و در حین عملیات نباید از سرعت حرکت یک فرد ( به صورت راه رفتن ) بیشتر باشد.

ه) برای تنظیم عمق یکسان برای جویچه ها، تراز افقی دستگاه فاروئر ضروری است.

و) جهت پخش یکنواخت آب دو رشته نهر موازی در سر هر ماهک ( یکی برای جمع آوری فاضلاب ماهک بالادستی و نهر انتقال آب اصلی و دیگری برای تقسیم آب در ماهک ها ) احداث می شود. استفاده از کلش ( در مزارع گندم از کلش گندم و در مزارع جو از کلش جو ) منجر به پخش یکنواخت آب در مزرعه شده و به سبز شدن یکنواخت بذور کمک می نماید.

دستور العمل اصلاح شیوه کشت غلات پاییزه