دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور

علوفه به عنوان ماده گیاهی که بیش از 25 درصد وزن خشک آن را مواد الیافی تشکیل می دهند، شناخته شده و به منظور تغذیه حیوانات اهلی و دام کاشته می شوند. با وجود این، گیاهان علوفه ای برای حاصلخیزی خاک نیز نقش مهمی ایفاء می کنند.

با توجه به شرایط اقلیمی موجود در دنیا و به ویژه در مناطق نیمه خشک و خشک، کمبود آب یکی از مهمترین چالش های فراروی بشر محسوب می شود. در این شرایط تولید محصولات گیاهان علوفه ای در کشت آبی به ویژه برای گیاهان علوفه ای با نیاز آبی بالا دچار مشکل شده است. این وضعیت به طور غیر مستقیم تولیدات دامی را نیز تهدید می کند. در این راستا، در بخش علوفه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم با نگرش کشاورزی حفاظتی به اصلاح و توسعه ارقام متحمل به شرایط سرد و خشک با استفاده از توده های بومی و ارقام بین المللی پرداخته شده و تاکنون سه رقم ماشک بنام های “مراغه”، “گل سفید” و “لامعی” معرفی شده اند. دستور العمل فنی کاشت ماشک برای تولید علوفه و بذر در دیمزارهای مختلف کشور به شرح زیر است:

دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 1
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 2
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 3
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 4
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 5
دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور صفحه 6
دانلود دستورالعمل فنی کشت ماشک در دیمزارهای مختلف کشور