درخت به رقم ويدوجا

علی رغم وجود تعداد زیاد درخت به در ایران، تاکنون ارقام بسیار کمی از این درخت مورد کشت و کار قرار گرفته است. تنها رقم تجارتی و شناخته شده درخت به در کشور رقم اصفهان است که در سطح جهان نیز با همین نام شناخته شده است. اما این رقم محصول پایینی تولید می کند. هرس پذیری اندک وهرس آن دشوار است، به صورتی که عملکرد متوسط باغ های به ایران تحت تأثیر این خصوصیات رشدی رقم بوده و حدود ۷ تن در هکتار است. علاوه بر این، حساسیت زیاد این رقم به بیماری آتشک به سبب کاهش شدید سطح زیر کشت به در نیمه شمالی و برعکس گسترش این محصول در استان های اصفهان و کرمان طی دو دهه اخیر شده است. به همین منظور برای رفع این مشکلات رقم جدید به ویدوجا به باغداران کشور معرفی شد.

اهمیت موضوع :

باغداران کشور با استفاده از رقم به ویدوجا و با توجه به صفات مطلوب آن نظیر عملکرد بالا، تحمل بیشتر به بیماری آتشک نسبت رقم شاهد (به اصفهان)، قابلیت کشت نیمه متراکم (به دلیل پاکوتاهی) ضمن حل مشکلات مرتبط با رقم قدیمی اصفهان از درآمد بیشتری بهره مند شوند. با توجه به افزایش عملکرد ۵ تن در هکتار رقم جدید نسبت به رقم شاهد (به اصفهان)، و با احتساب قیمت هر کیلوگرم میوه به، ارزش افزودهای بالغ بر صد و هفتاد و پنج میلیون ریال در هر هکتار عاید باغداران کشور خواهد شد.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری:

این ژنوتیپ به صورت دانهال تصادفی (دانهال بذری) طی برنامه شناسایی و جمع آوری ژنوتیپ های به استان اصفهان، از منطقه سده روستای ویدوجا در اطراف کاشان شناسایی و مورد ارزیابی خصوصیات اولیه شامل کیفیت میوه، زمان گلدهی، عملکرد قرار گرفت و به دلیل خصوصیات مطلوب آن در بررسی های بعدی در کرج (ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر) و اصفهان (ایستگاه تحقیقات باغبانی مبارکه اصفهان) از نظر مقاومت به بیماری آتشک، و عملکردی ارزیابی مجدد شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که این رقم قابلیت کشت در ۱۰ هزار هکتار در مناطق کشت و پرورش به در کشور شامل استان های اصفهان، تهران، البرز و خراسان شمالی را دارا می باشد.

عکس شاخص از یافته:

درخت به رقم ویدوجا