تولید انبوه کرم های پرتار دریایی (کرم نرئیس) جهت تغذیه آبزیان