تولید انبوه کرم های پرتار دریایی (کرم نرئیس) جهت تغذیه آبزیان

تولید انبوه کرم های پرتار دریایی (کرم نرئیس) جهت تغذیه آبزیان

پوستر تولید انبوه کرم های پرتار دریایی (کرم نرئیس) جهت تغذیه آبزیان