زمان مطالعه: 2 دقیقه
دستورالعمل تمیز کردن کمباین از بذر علف هاى هرز در مزارع گندم

تمیز کردن تمام قسمت های کمباین اعم از قسمت های داخلی و بیرونی کمباین های فعال در مناطق آلوده به علف های هرز گندم و کمباین های اعزامی (مهاجر) که از مناطق آلوده کشور یا استان به منطقه مورد نظر عزیمت می نمایند بشرح زیر است.

۱- جمع آوری مجدد یکی از ردیف های برداشت شده مزرعه آلوده حدود ۳۰ تا ۴۰ متر قبل از خروج از مزرعه آلوده بمنظور خارج شدن بذرهای علف های هرز که ممکن است در قسمت برش (پلاتفرم) باقی مانده باشد.

2- راه اندازی تمام واحدهای کمباین به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه اعم از سکوی برش خرمنکوب و بوجاری با دور کامل موتور و حداکثر سرعت کوبنده و فن باد در حالی که انتهای کمباین پائین تر از جلوی آن قرار گرفته باشد که لازم است برای جلوگیری از انتشار بذر علف های هرز، کمباین دور از مزارع عاری از علف هرز و یا در داخل همان مزرعه آلوده قبلی راه اندازی و تمیز گردد.

تمیز کردن کمباین از علف های هرز

3- تمیز کردن تمام قسمت های بیرونی کمباین که می تواند محل ذخیره بذر علف های هرز باشد. اعم از بدنه، نبشی های شاسی، داخل رینگ چرخ، روی کانال تغذیه، داخل کابین و زیر پای راننده، کناره های داخل و خارج سکوی برش بوسیله فشار باد پمپ باد کمباین یا پمپ یدک.

۴- تمیز کردن تمام قسمت هایی که احتمالاً بوسیله نشت روغن چرب یا خیس شده اند.

5- زدودن کاه و کلش و بقایا و همچنین ریشک های قفل شده در کناره های الک ها و منافذ کاه پران ها.

ذکر این نکته نیز ضروری است که در مزارع بذری برای اطمینان از عدم اختلاط بذر علف هرز احتمالی به جا مانده در قسمت های داخلی کمباین (مجاری انتقال یا مخزن) با محصول مزارع بذری، علاوه بر رعایت کلیه موارد فوق الذکر، لازم است هنگام شروع برداشت مزرعه بذری، نسبت به برداشت بخشی از مزرعه و خالی نمودن بذر داخل مخزن کمباین و استفاده از آن در مواردی غیر از مصارف بذری اقدام نمود.