تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما

آزمایش های مختلفی نشان داده است که حداقل 16 عنصر غذایی برای رشد نخل خرما ضروری است که بعضی از این عناصر از طریق هوای اتمسفر و بعضی از طریق خاک در دسترس گیاه قرار می گیرند.

قبل از تلاش برای شناسایی کمبود خاص، باید احتمال خسارت ناشی از بیماری ها، صدمه حشرات و شرایط اقلیمی نامساعد را بررسی کرد. اگر از این نظر مشکلی وجود نداشت از سه طریق می توان برای شناسایی عنصر غذایی که باعث محدودیت رشد گیاه شده اقدام نمود.

تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 1
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 2
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 3
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 4
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 5
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 6
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 7
تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما صفحه 8
دانلود تشخیص علایم ظاهری کمبود عناصر غذایی در نخل خرما