تاثیر آب بر عملکرد آفت کش ها

زمان استفاده از هرگونه آفت کش باید برای بهینه سازی اثرات آن روی آفات از تجهیزات مناسب کالبیره استفاده نمود. کیفیت آب حامل، عامل مهمی در بهینه سازی کنترل آفات است. مواد معدنی و PH متغیر در آب اسپری باعث کاهش اثر بخشی بسیاری از علف کش ها و برخی حشره کش ها می شود.

آب سخت

آب سخت در زمان استفاده می تواند تحت تاثیر نمک فرموله شده علف کش هایی مانند رانداپ (گلایفوزیت)، ستوکسیدیم، ایمازاتاپیر، گلایفوزینات قرار گرفته و بار منفی یابد. آب های طبیعی معمولا حاوی یون های کلسیم، منیزیم، آهن هستند. درجه سختی و غلظت یون های موجود در آب، با واحد ppm یا (یک در میلیون) یا واحد در گالن ایالات متحده بیان می شود. (17.1ppm=واحد گالن)

آب با درجه سختی کمتر از 50ppm را آب نرم، بین ۱۰۰-۵۰=ppm را آب متوسط و ۲۰۰-۱۰۰=ppm را آب سخت نامند. سختی آب با بیش از ۲۵۰ppm در آب آشامیدنی غیرمجاز و مشکل ساز است. یون های آب سخت با نمک برخی از علف کش ها و یا برخی از سورفکتانت ها به شکل نامحلول در آمده و این نمک های نامحلول باعث کاهش بهره وری علفکش ها یا سورفکتانت ها می شوند.

در نمک ایزوپروپیل آمین گلایفوزیت، قطب مثبت کلسیم و نمک های منیزیم، در رقابت با ایزو پروپیل آمین برای ارتباط با آنیون گلایفوزیت هستند (شارژ منفی) که عامل جذب ناکافی در علف کش ها توسط برگ می شوند. تحقیقات نشان داده که آب بسیار سخت (درجه سختی ۶۰۰ppm) عامل بازدارندگی آمین در علف کش در مقدار پایین حدود ۸-۴ اونس در هکتار است.

تاثیر آب بر عملکرد آفت کش ها

کاهش تاثیر آب سخت

1. سولفات آمونیوم: سولفات آمونیوم (AMS) برای افزایش اثربخشی علف کش ها در طیف وسیعی از گونه های علف هرز به کار می رود. این واقعیت به خصوص در مورد علف کش با اسید ضعیف مانند رانداپ (گلایفوزیت)، ایمازاتاپیر، ستوکسیدیم و بنتازون صدق می کند.

AMS با تنظیم PH باعث حداکثر انتقال علف کش در سراسر سطح برگ و گیاه می شود که عامل این افزایش، یون سولفات املاح و عناصر آب سخت می باشد. علاوه بر این ترکیبات آمونیوم علف کش به راحتی توسط برخی از گونه های علف هرز جذب می شوند. در بیشتر برنامه های کاربردی، اضافه کردن 2 درصد AMS در ۱۰۰ گالن آب عمومیت دارد. اضافه کردن AMS به محلول اسپری باید قبل از استفاده علف کش که دستورالعمل استفاده بر روی برچسب قید می شود انجام گیرد.

2. نیترات آمونیوم اوره (۲۸% نیتروژن مایع): نیترات آمونیوم اوره با ۲۸% نیتروژن مایع باعث افزایش اثربخشی علف کش گلایفوزیت می شود. فرم های یون نیترات مزدوج با نمک، جذب یون های آب سخت و مولکول های نیترات – گلایفوزیت را افزایش می دهد. با این حال ترکیبات نیترات در سیستم سولفات (AMS) بدون ایجاد دافعه، به صورت نیتروژن مایع ۲۸% عمل می کنند.

3. اسید های آلی: راه دیگر کاهش تاثیر آب سخت، استفاده از اسید آلی است. در اسید های آلی قطب منفی اسید (گروه کربونیل) با ایجاد پایه مزدوج، باعث حذف قطب مثبت در محلول می شوند.

اسید های ضعیف مانند اسید سیتریک با ایجاد پایه مزدوج قوی تر، موثرتر از اسید های قوی مانند اسید نیتریک یا اسید هیدروکلریک هستند. علاوه بر اسید آلی، عامل PH اسیدی محلول، به دلیل داشتن یون هیدروژن مثبت قبل از افزایش علف کش، موثر خواهد بود.

نکته: استفاده اسیدوفایرها در ادجوانت ها با هسته سیلیکون به عنوان عامل اسیدی به دلیل افزایش تجزیه شیمیایی ادجوانت ها امکان پذیر نمی باشد و از طرفی سلفونیل اوره در علف کش باعث کاهش اسیدیته محیط می گردد.

4. کاهش حجم: کاهش حجم حاملین اسپری باعث کاهش اثربخشی آب سخت می شود. در واقع یک یون آب سخت به دو یا چند مولکول علف کش متصل می شود. زمانی که حجم آب کاهش یابد تعداد بازدارندگی نیز کم شده که این عامل به کاهش اثر بخشی آب سخت کمک می کند. هنوز هم افزودن AMS و یا اسید آلی علاوه بر سورفکتانت های غیر یونی می تواند عاملی برای جبران مشکلات استفاده از آب سخت باشند.

آب نرم یا آب طبیعی

آب نرم یا طبیعی حاوی یون سدیم و فاقد بازدارنده های آب سخت است. آب نرم با غلظت ۵۰۰ppm عامل کاهش فعالیت در رانداپ (گلایفوزیت) و سلتودیم (clethodim) و ترالکوسیدیم (tralkoxydim) در غلظت 1000ppm عامل کاهش فعالیت ستوکسیدیم (sethoxydim) می شود.

منابع آب های سطحی

آب های سطحی دارای مقدار توجهی از ذرات آلی و جامدات محلول در خاک بوده که عاملی در کاهش فعالیت گلایفوزیت و پاراکوات و سایش تجهیزات می شوند. این مشکل با اضافه کردن AMS و اسید آلی قابل رفع می باشد و همیشه نوع آب مصرفی باید فاقد ذرات خاک، شن و مواد آلی باشد.

ادجوانت ها و سورفکتانت ها

برای رفع مشکلات ناشی از آب سخت از انواع افزودنی در آب نرم برای کاربردی کردن آفت کش ها استفاده می شود. گاهی سورفکتانت غیر یونی باعث افزایش فعالیت آفت کش ها در بیشتر گونه های علف هرز می شوند ولی قادر به رفع مشکل ناشی از تاثیر آب سخت از تاثیر آب سخت با نمک علف کش نیستند. در این حال بایستی برای حداکثر جذب سورفکتانت های غیر یونی در علف کش از AMS و اسید آلی در آب سخت استفاده شود.

PH آب اسپری

اصطلاح PH مورد استفاده برای اندازه گیری غلظت های یون هیدروژن در آب بوده و وجود آن نشانکر تفکیک مولکول آب به دو یون هیدروژن و الکل است. محدوده اندازه گیری PH بین ۱۴-۱ بوده که PH=1 شدیدا اسیدی.PH=7 خنثی و PH=14 بسیار قلیایی است. اندازه گیری PH به وسیله PH متر الکترونیکی. کیت تست PH و یا کاغذ PH متر است.

به طور کلی PH ایده آل برای آب مورد استفاده در سمپاشی کمی اسیدی (PH=4-6) است. با این حال همیشه استثناهایی نیز وجود دارد. بایستی برچسب را مطالعه نمود. در برخی علف کش ها مانند سولفونیل اوره آز. با افزایش اسیدیته در زمان اسپری در مخزن دچار شکستگی مولکولی می شوند. از طرفی درجه حرارت بالا نیز باعث غیرفعال شدن علف کش نام برده می شود.

در PH بسیار قلیایی حشره کش ها و قارچ کش ها مانند قارچ کش بنلت (Benlate)، براوو (Bravo)، کاپتان (Captan) در تانک اسپری به سرعت دچار شکستگی مولکول شده و غیرفعال می شوند. روی برچسب آفت کش ها اشاره به PH=3/5-6 مختص اسپری در زمان های کوتاه (۱۲-۲۴) ساعت. PH=6/1-7 مربوط به اسپری فوری آفت کش (۲-۱) ساعت می شود. برای تغییر در مقادیر PH می توان از محلول بافر، یا اسیدوفایر جهت نگه داشتن سطح مطلوب PH آفت کش استفاده نمود.