بیماری موزاییک خیار را بشناسیم

بیماری موزاییک خیار را بشناسیم

بیماری ویروسی موزاییک خیار که به بیماری برگ تاولی یا مخملک نیز گفته می شود، علاوه بر خیار روی گرمک، خربزه و هندوانه نیز شیوع دارد. میزان آلودگی انواع گیاهان جالیزی و ارقام مختلف آنها نسبت به این بیماری متفاوت و گاهی در تابستان روی انواع طالبی آلودگی بوته ها به صد در صد می رسد. محصول مزارع آلوده شدیداً کاهش یافته و ممکن است به یک سوم تقلیل یابد.

بیماری موزاییک خیار

نشانه های بیماری

علائم بیماری ابتدا روی بوته ها و برگهای جوان ظاهر شده و برگهای ناصاف، تاولی، چروکیده، کوچک و موزاییکی می گردد. رشد بوته متوقف شده و فواصل گره ها روی ساقه کوتاه و برگهای جوان در هم مجتمع می گردند. میوه های خیار نیز موزاییکی، زگیل دار و کوچک می مانند.

بیماری موزاییک خیار

عامل بیماری

عامل موزاییکی خیار یک نوع ویروس است ( Cucumber Mosaic Virus ) که فقط با میکروسکوپ بسیار قوی الکترونی قابل رؤیت می باشد. این ویروس زمستان روی بعضی از علف های هرز اطراف مزارع بسر می برد و در اوائل بهار توسط شته ها از روی علف ها به مزارع جالیز منتقل می گردد. در مزرعه نیز عامل بیماری توسط شته ها و همچنین دست و لباس قابل انتقال است.

مبارزه

۱- وجین علف های هرز که می توانند میزبان ویروس قرار بگیرند.

۲- مبارزه شیمیائی با شته ها که ناقل ویروس عامل بیماری می باشند.

685 بازدید