بیماری شپشک نخودی به

بیماری شپشک نخودی به، علاوه بر درخت به بعضی از درختان میوه دیگر را نیز می تواند مورد حمله قرار دهد. این آفت روی شاخه ها فعالیت داشته و شیره ای از خود ترشح می نماید که به درخت منظره بدی می دهد. نام علمی این آفت (Ealecanium coryli) می باشد.

مشخصات آفت

حشره سپر قهوه ای و نسبتا گرد و نخودی شکل دارد که در قسمت کف مسطح و به گیاه چسبیده است. قطر سپر ۴- ۵/۵ میلیمتر می باشد. تخم ها بیضوی، نارنجی رنگ و حدود نیم میلیمتر طول دارند و در زیر هر سپر ۲۰۰- ۱۶۰۰ عدد گذارده می شود.

طرز زندگی آفت

شپشک نخودی زمستان را بصورت پوره یا نوزاد سن دو روی شاخه ها بسر می برد. در اوائل بهار پوره ها به شیشک کامل تبدیل شده و حشرات ماده همزمان با گل کردن درختان به، شروع به تخم ریزی می نمایند و در اواسط خرداد تخم ها باز شده و پوره های جوان که طول آنها حدود ۰/۵ میلیمتر است خارج شده و روی شاخه ها و برگ ها متفرق و مستقر می شوند و در صورتیکه سمپاشی ضرورت داشته باشد بایستی در همین موقع اقدام نمود. این حشره در سال فقط یک نسل دارد.

مبارزه

1- این حشره در طبیعت دارای زنبورهای متعدد پارازیت می باشد که در بعضی مواقع آن را بخوبی کنترل می کنند.

۲- برای مبارزه شیمیائی علیه این فقط در اواسط خرداد ماه توصیه می گردد، زیرا در این موقع است که نوزادهای جوان حشره خارج می شوند. برای این منظور از حشره کش های فسفره مانند آزینفوس متیل به نسبت ۲/۵ در هزار استفاده می گردد و سمپاشی نیز یک نوبت کافی است.

بیماری شپشک نخودی به
بروشور بیماری شپشک نخودی به