زمان مطالعه: 4 دقیقه
عصاره برگ گیاه سنبل آبی در پرورش ماهی قزل آلای رنگین انگشت قد

قابلیت فایتوبیوتیکی عصاره برگ گیاه سنبل آبی به عنوان مکمل تغذیه ای در پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان انگشت قد .

برای دسترسی به بزرگ ترین بانک اطلاعات آموزشی درباره پرورش ماهی قزل آلا و ماهیان سردآبی به لینک زیر مراجعه کنید.