با تولید محصول سالم بیشتر آشنا شویم

یکی از مهمترین دغدغه های مصرف کنندگان سلامت محصولات غذایی است، کشاورزی ارگانیک پاسخی برای این دغدغه هاست. ریشه این نگرانی ها کاربرد متراکم نهاده های شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی رایج و حضور پسماندهای سموم و کودها و مواد هورمونی، آنتی بیوتیکها، افزودنی ها و مکمل های رشد در این محصولات است که سلامتی انسان را به خطر می اندازد، این مقاله با اهدف آشنایی شما عزیزان با فواید تولید محصول سالم و ارگانیک و همچنین عواقب و مضرات مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی و تاثیر سوء آن بر سلامت انسان تهیه شده است.

اهمیت و ضرورت تولید محصول سالم

الگوهای کشاورزی متداول خسارت جبران ناپذیری به منابع زیستی کشور وارد آورده و در صورت غفلت مسوولین از اصلاح سیاستهای جاری توسعه بخش کشاورزی، این روند مخرب به نحو روز افزونی ادامه می یابد. توصیه های متخصصان سلامت غذایی درباره خطرات فراوان باقیمانده غیر مجاز کودها و سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره آلودگی های خطرناک طبیعت از جمله، آلودگی مخازن آب زیرزمینی و خاک مزارع به وضوح نشان می دهد که تولید محصول سالم باید به عنوان یکی از اولویت های سیاست های عمومی بخش کشاورزی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

محصول سالم

تعاریف

محصول ارگانیک : به محصولی گفته می شود که در تولید آن هیچ گونه مواد شیمیایی (سموم و کودهای شیمیایی) مصرف نشده باشد.

محصول سالم : به محصولی گفته می شود که در تولید آن در صورت لزوم از مواد شیمیایی در حد استاندارد و مجاز و با رعایت دوره مصرف استفاده شده باشد.

محصول طبیعی : محصولی است که در طبیعت و بدون دخالت انسان تولید شود.

کشاورزی ارگانیک از جنبه های مختلفی با سیستمهای دیگر کشاورزی تفاوت دارد در این سیستم با باز گردانیدن ضایعات تولید حاصل از منابع تجدید شونده به خاک به عنوان مواد غذایی بدون آلودگی حاصلخیزی خاکهای کشاورزی تامین می شود کنترل آفات و بیماریهای گیاهی توسط خود سیستم و بدون استفاده از آفت کشها و علفکشها (کتاب مدیریت علف های هرز در مزارع ارگانیک) و کودهای شیمیایی و هورمون های نباتی و آنتی بیوتیکها و یا دستکاریهای ژنتیکی انجام می شود.

هدف از ترویج تولید محصول سالم :

 • تولید محصول سالم با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیایی
 • حفاظت از خاک زراعی و جلوگیری از فرسایش خاک
 • رسیدن به ثبات در تولید محصول سالم و بدون آلوده سازی آب، خاک
 • توسعه پایدار کشاورزی و حفاظت و نگهداری منابع پایه و محیط زیست
 • دستیابی به امنیت غذایی
 • حفظ سلامتی مصرف کنندگان

مشکلات مصرف بی رویه آفت کش های شیمیایی :

 • آلودگی شدید محیط زیست
 • مسمومیت انسانی و ایجاد بیماری های خطرناک و بدخیم برای انسان و سایر حیوانات
 • از بین رفتن حشرات مفید و طغیان بعضی آفات
 • مقاوم شدن آفات در برابر سموم آفت کش و تاثیر آنها بر روی آفت در دراز مدت
 • به وجود آمدن آفات جدید (که تا قبل از مصرف سموم وجود نداشتند و با از بین رفتن دشمنان طبیعی آنها بر تعدادشان افزوده شده و به آفات خطرناکی تبدیل می شوند).
 • آلودگی بیش از حد مجاز محصولات به مواد شیمیایی (که باعث عدم پذیرش توسط بازارهای خارجی می گردد).