پروانه مینوز گوجه فرنگی

پروانه مینوز گوجه فرنگی در اغلب کشورهای جهان از مهمترین و خطرناک ترین آفات گوجه فرنگی محسوب می گردد. میزبان های این آفت گوجه فرنگی ، سیب زمینی و علف هرز تاجریزی می باشد.

آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی صفحه 1
آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی صفحه 2
آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی صفحه 3
آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی صفحه 4
آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی صفحه 5