آفتابگردان رقم برزگر

معرفی رقم برزگر آفتابگردان مناسب برای کشت در شرایط کم آبی

عملکرد کم آفتابگردان در شرایط کم آبی باعث عدم صرفه اقتصادی این زراعت می گردد. با توجه به مشکلات کشور و کرمانشاه در زمینه آب و نیاز به بررسی هیبریدهای جدید از لحاظ واکنش به تنش خشکی جهت شناسایی هیبریدهای پر محصول و متحمل به کم آبی این آزمایش بر روی هیبریدهای جدید آفتابگردان اجرا گردید.

اهمیت موضوع :

آفتابگردان یکی از نباتات روغنی است که در برنامه توسعه کشت دانه های روغنی در کشور مطرح بوده و دانه آن با داشتن ۴۰ درصد روغن با کیفیت و سازگاری مناسب با شرایط مختلف آب و هوایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. خشکی یکی از مهم ترین و رایج ترین تنش های محیطی است که تولیدات کشاورزی را با محدودیت مواجه کرده است. استان کرمانشاه جزء مناطق خشک و نیمه خشک کشور می باشد. بنابراین، بررسی عکس العمل هیبریدهای جدید آفتابگردان در این مناطق جهت تعیین هیبریدهای متحمل و کارآمد در مصرف آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

روش اجرای بافته در عرصه و نتایج حاصل از به کار گیری :

روش اجرای یافته به این صورت بود که در هفته اول تیرماه زمین مورد نظر شخم زده شد. بعد از زدن شخم دیسک و بعد بر اساس نتایج آزمون خاک کودهای های مورد نیاز مصرف گردید و مجددا دیسک زده شد. عملیات کاشت در هفته اول تیرماه با تراکم ۷۷ هزار بوته در هکتار بلافاصله ردیف های کاشت ۶۵ سانتیمتر و فاصله بوته ها بر روی خطوط کاشت ۲۰ سانتیمتر انجام گرفت. این کار در سه شرایط آبیاری کامل، تنش خفیف و تنش کم آبی شدید اجرا شد. نتایج نشان داد که رقم برزگر در شرایط آبیاری کامل با تولید ۵۰۰۷ کیلوگرم دانه در هکتار، ۱۹۳۵ کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش عملکرد داشت.

نتیجه اینکه اگر آب کافی در اختیار باشد کشاورز می تواند از رقم برزگر استفاده نماید، زیرا این رقم در شرایط آبیاری کافی و بدون تنش عملکرد بسیار خوبی تولید می نماید. همین رقم برزگر در شرایط کم آبی هم با عملکرد ۳۰۷۲ کیلوگرم دانه در هکتار ۱۴۲۲ کیلوگرم نسبت به شاهد افزایش عملکرد داشت.

بدین ترتیب این رقم دارای توانایی خوبی در شرایط کم آبی نیز می باشد و کمتر از سایر ارقام دچار افت عملکرد می شود و عملکرد مناسبی نیز نصیب کشاورز می کند و هم در مصرف آب صرفه جویی می گردد.

عکس های شاخص از یافته :

آفتابگردان رقم برزگر

برای آشنایی با سایر ارقام آفتابگردان به بخش «ارقام شناسی آفتابگردان» مراجعه کنید.