معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا

معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا با مشخصات مطلوب زراعی نظیر وزن صد دانه ۳۷ گرم جزء ارقام دانه متوسط فرم بوته این رقم تیپ ۲ (ایستاده و رشد نامحدود)، نیمه مقاوم به آفت کنه دولکه ای، فرم بوته مناسب برای برداشت مکانیزه باعث حل بخش عظیمی از مشکلات ارقام قدیمی را حل کرده است.

کمبود ارقام اصلاح شده، نوع تیپ بوته ۳ (رشد نامحدود و رونده) و پایین بودن عملکرد اندازه دانه متوسط (وزن صد دانه ۳۸ گرم) و بازار پسندی متوسط اکثر ارقام محلی لوبیا از مشکلات کشت این گیاه با ارزش در کشور است. لذا با توجه به گذشت سال های طولانی و عدم معرفی رقم مناسب که بتواند جایگزین رقم تلاش باشد. معرفی رقم کوشا به عنوان رقم جدید تحول مناسبی در توسعه ارقام اصلاح شده لوبیا محسوب می گردد.

اهمیت موضوع:

معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا با مشخصات مطلوب زراعی نظیر وزن صد دانه ۳۷ گرم جزء ارقام دانه متوسط فرم بوته این رقم تیپ ۲ (ایستاده و رشد نامحدود)، نیمه مقاوم به آفت کنه دولکه ای، فرم بوته مناسب برای برداشت مکانیزه باعث حل بخش عظیمی از مشکلات ارقام قدیمی را حل کرده است، لذا با توجه به قیمت هر کیلو لوبیا چیتی (۴۰ هزار ریال) و افزایش ۴۴۰ کیلوگرم عملکرد این رقم در هکتار افزایش درآمدی معادل ۱۷۶۰۰۰۰ ریال را شاهد خواهیم بود.

روش اجرای یافته در عرصه و نتایج حاصل از به کارگیری:

این رقم حاصل مشارکت موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و مرکز تحقیقات بین المللی سیات است. اولین قدم برای اصلاح رقم کوشا از سال ۱۳۷۴ برداشته شد. انتخاب در این راه اصلاحی به صورت تک بوته انجام شد. این رقم از نظر عملکرد، بازار پسندی و فرم بوته از سال ۱۳۷۷ به مدت دو سال ارزیابی شد. نتایج تحقیقات انجام شده مشخص نمود که رقم جدید کوشا قابلیت کشت در سطحی حدود ۷۰ هزار هکتار از مناطق سرد و معتدل کشور را دارد.

عکس شاخص از یافته :

معرفی لوبیا چیتی رقم کوشا