روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1400/02/21
12,000 تومان

توضیحات

این کتاب، که در شش فصل و با قلمی شیوا و دقت شایان توجه تهیه شده است، حاوی مطالب بسیار ارزنده و جدید در زمینه قارچ شناسی عمومی دامپزشکی است. مطالعه و بررسی خواص قارچ ها، که در ایجاد بیماری های مشترک و فرصت طلب بویژه در میزبان های دارای نقایص ایمنی نقش بسزایی دارند، در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماری ها موثر است.

در کتابی که پیش رو دارید، جنبه های گوناگونی از بیولوژی، اکولوژی و فیزیولوژی، طبقه بندی، شناسایی و معرفی انواع قارچ ها و روش های تشخیص آزمایشگاهی آنها و آنچه را که در تحقیقات قارچ شناسی پایه به آن نیاز است، مورد توجه قرار گرفته است و می توان از آن در حکم یک کتاب جامع قارچ شناسی، استفاده کرد. توجه مؤلفان به یافته های جدید، از امتیازهای دیگر این اثر است.

مطالعه این کتاب را به دانشجویان عزیز رشته های گوناگون علوم پزشکی، دامپزشکی، علوم زیستی، علوم آزمایشگاهی و بویژه قارچ شناسی و همه علاقمندان به علم میکروبیولوژی توصیه میکنم و امیدوارم که در توسعه و پیشرفت علمی و ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و درمانی مفید باشد.

تعداد صفحات : 414 صفحه

فهرست مطالب کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی :

 • فصل اول: بیولوژی و اکولوژی قارچها

  • مقدمه
  • تعریف قارچ
  • قارچ ها و ارگانیسم های شبه قارچی
  • الگوهای رشد قارچی
  • گستره عملکرد قارچ ها
  • قارچ های بیماری زا در گیاهان
  • قارچ های بیماری زا در حیوانات و انسان
  • کاربرد قارچ ها در کنترل بیولوژیک
  • قارچ های ساپروفیت
  • کاربرد قارچ ها در بیوتکنولوژی
  • مواد غذایی و خوش طعم کشنده های غذایی
  • متابولیت های قارچ ها
  • آنزیم ها و واکنش های آنزیمی
  • فرآورده های ژنی با منشأ خارجی (هترولوگ)
  • گروه های اصلی در طبقه بندی قارچ ها
  • رشد پیکره ای
  • تولید مثل غیر جنسی
  • تولید مثل جنسی
  • آمایکوتا: قارچ های دارای سلولز در دیواره سلولی
  • زایگومایکوتا
  • آسکومایکوتا
  • دوترومایکوتا
  • بازیدیو مایکوتا
  • ساختمان عمومی قارچ های رشته ای: ریسه (هایف)
  • ساختمان عمومی مخمرها: سلول های مخمری
  • دیواره سلولی قارچ ها
  • محتویات دیواره سلولی
  • ماتریکس خارج سلولی
  • دیواره های عرضی
  • هسته و ساختمانهای وابسته
  • محتویات سیتوپلاسمی
  • سازماندهی ناحیه رأسی ریسه
  • غشای پلاسمایی
  • سیستم ترشحی
  • واکوئل ها
  • داربست سلولی (سایتواسکلتون)
  • آزمون فصل اول
 • فصل دوم: فیزیولوژی قارچ ها

  • تمایز
  • تبدیل فاز رشته ای مخمری
  • تولید مثل
  • تولید مثل غیر جنسی
  • تولید مثل جنسی
  • تغذیه
  • ویژگی های تغذیه ای قارچ ها
  • نیازمندی های تغذیه ای قارچ ها
  • منابع کربن و انرژی
  • تجزیه سلولز: مطالعه موردی آنزیم های خارج سلولی
  • نیتروژن، فسفر و آهن
  • قارچ های غیر قابل کشت
  • متابولیسم
  • تولید انرژی
  • تنظیم متابولیسم
  • تولید کیتین
  • متابولیسم ثانویه
  • شرایط محیطی تاثیرگذار بر رشد قارچ ها
  • دما
  • غلظت یون هیدروژن (pH)
  • فشار اکسیژن (هوادهی)
  • قابلیت دسترسی به آب
  • نور
  • آزمون فصل دوم
 • فصل سوم: روش های شناسایی قارچ های رشته ای

  • ویژگی های پرگنه
  • پدیده دی مورفیسم
  • آزمون مقاومت در برابر سیکلوهگزامید
  • آزمون سوراخ کردن مو
  • مطالعات تغذیه ای
  • فعالیت پروتئولیتیک
  • آزمون دانه برنج
  • کشت بر روی لام
  • اسپورزایی و جدایه های استریل
  • درجه حرارت رشد
  • گسترش مستقیم از پرگنه قارچ (تیزمانت)
  • آزمون آمیزش
  • آزمون اگزو آنتی ژن
  • آزمون های بیوشیمیایی
  • آزمون اوره آز
  • آزمون هیدرولیز ژلاتین
  • آزمون های هیدرولیز تیروزین، گزانتین و کازیین
  • آزمون هیبریداسیون اسید نوکلئیک
  • آزمون فصل سوم
 • فصل چهارم: روش های شناسایی مخمرها

  • مقدمه
  • روش گسترش مستقیم
  • آزمون جذب
  • روش محیط مایع ویکرهام
  • روش اکسانوگرافیک
  • تولید کلامیدوسپور (روش پلیت دالمائو)
  • تولید کپسول
  • توانایی مصرف نیترات
  • آزمون فنل اکسیداز
  • درجه حرارت رشد
  • آزمون لوله زایا
  • تولید آسک و آسکوسپور
  • تخمیر
  • آزمون اوره آز
  • آزمون کاناوائین گلایسین بروم تیمول بلو اگار
  • آزمون سریع نیترات ردکتاز
  • آزمون رنگی دی آزونیوم بلو B
  • ازمون فصل چهارم
 • فصل پنجم: تشخیص هیستوپاتولوژیک قارچ ها

  • ازمون فصل پنجم
 • فصل ششم: ویژگی های مورفولوژیک و ساختمانی قارچ های مهم در دامپزشکی و قارچ های وابسته

  • هیالوهایفومیست ها (هایفومیست های شفاف)
  • آسپرژیلوس
  • آسپرژیلوس فلاووس
  • آسپرژیلوس فومیگاتومس
  • آسپرژیلوس نیدولانس
  • آسپرژیلوس نایجر
  • آسپرژیلوس ترئوس
  • پنی سیلیوم
  • تریکودرما
  • اسکوپولاریوپسیس
  • سدوسپوریوم آپیوسپرمیوم
  • پیلومایسس
  • فوزاریوم
  • کرایزوسپوریوم
  • بووریا
  • آکرمونیوم
  • قارچ های رنگی
  • اولوکلادیوم
  • آلترناریا
  • قنوآنلومایسس ورنکئی
  • فیالوفورا وروکوزا
  • پیتومایسس
  • فونسکا پدروزونی
  • کلادوفیالوفورا بانتیانا
  • کلادوفیالوفورا کاریونی
  • کورولاریا
  • کلادوسپوریوم
  • زایگومیست ها
  • رایزوپوس
  • موکور
  • رایزوموکور
  • آبسیدیا
  • ساکسنه آ وازیفرمیس
  • سینسفالستروم
  • مورتیرلا ولفی
  • کانینگهاملا برتولتیه
  • آپوفیزومایسس إلگانس
  • بازیدیوبولوس راناروم
  • کونیدیوبولوس کروناتوس
  • درماتوفیت ها
  • جنس میکروسپورم
  • میکروسپوروم کانیس
  • میکروسپوروم گالینه
  • میکروسپوروم ناتوم
  • میکروسپوروم کانیس واریته دیستورتوم
  • میکروسپوروم کوکئی
  • میکروسپوروم اکوئینوم
  • میکروسپورم جیپسئوم
  • میکروسپورم پرسیکالر
  • میکروسپوروم فولوم
  • جنس ترایکوفیتون
  • ترایکوفیتون منتاگروفایتس واریته اینتردیجیتال
  • ترایکوفیتون منتاگروفایتس واریته منتاگروفایتس
  • ترایکوفیتون منتاگروفایتس واریته اریناسئی
  • ترایکوفیتون منتاگروفایتس واریته کوئین کیانوم
  • ترایکوفیتون وروکوزوم
  • ترایکوفیتون اکوئینوم
  • ترایکوفیتون اجلوئی
  • ترایکوفیتون سیمئی
  • ترایکوفیتون روبروم
  • ترایکوفیتون شوئن لاینی
  • جنس اپیدرموفیتون
  • اپیدرموفیتون فلوکوزوم
  • قارچ های دوشکلی
  • اسپورو تریکس شنکئی
  • هیستوپلاسما کپسولاتوم
  • بلاستومایسس درماتیتیدیس
  • کوکسیدیوئیدس ایمیتیس
  • پارا کوکسیدیوئیدس برازیلینسیس
  • پنی سیلیوم مارنفئی
  • مخمرها
  • کاندیدا آلبیکنس
  • کریپتوکوکوس نئوفورمنس
  • کریپتوکوکوس تئوفورمنس واریته نئوفورمنس
  • کریپتوکوکوس نئوفومنس واریته گاتی
  • مالاسزیا
  • ژئوتریکوم کاندیدوم
  • قارچ های متفرقه
  • پیتیوم ایتسیدیوزوم
  • لوبوا لوبوئی
  • امونسیا پاروا
  • امونسیا پاروا واریته کرسنس
  • امونسیا پاروا واریته پاروا
  • آزمون فصل ششم
 • منابع
 • تصاویر رنگی ضمیمه
 • واژه نامه
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب قارچ شناسی عمومی دامپزشکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

نوشته های مرتبط