2,000 تومان

توضیحات

با رعایت اصول مصرف بهینه کودی مخصوصا مصرف کود های پتاسیمی به صورت سرک در خاک های تخلیه شده نظیر خاک های شمال خوزستان و یا شمال کشور، به سهولت می توان عملکرد هکتاری نیشکر را تا حد پیش بینی شده در برنامه های چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله کشور افزایش داد.

رعایت تعادل بین عناصر غذایی یکی از عوامل موثر در افزایش تولید محصول می باشد، به طوری که کاهش هر یک از این عناصر بر طبق قانون حداقل لیبیگ، کاهش عملکرد محصول را سبب خواهد شد.

کتاب نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت نیشکر

فهرست مطالب کتاب نقش پتاسیم در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت نیشکر :

  • پتاسیم و نقش آن در نیشکر
  • مروری بر تحقیقات انجام شده
  • میانگین فاکتور های کمی و کیفی اندازه گیری شده
  • نقش سولفات روی در افزایش شکر
نوشته های مرتبط