×

فناوری بیوتکنیک تولید کرم پرتار نرئیس

تولید انبوه کرم های پرتار دریایی (کرم نرئیس) جهت تغذیه آبزیان

0