×

کاربرد رقم ها و پایه های مناسب در کشت و توسعه مرکبات

آشنایی با پروانه برگخوار مرکبات

معرفی انواع پایه مرکبات برای پیوند

مهار نماتد مرکبات با استفاده از آفتاب دهی خاک سایه انداز در باغ های آلوده

آشنایی با بیماری باکتریایی بلاست مرکبات و روش کنترل بیماری

آفات مهم مرکبات و روش های کنترل آن ها

کاربردهای تله های چسبنده جهت کاهش جمعیت پسیل آسیایی مرکبات

معرفی آفت پسیل مرکبات و روشهای کنترل آن

شناسایی و کنترل کنه زنگ مرکبات

شپشک قهوه ای مرکبات را بشناسیم

شناخت بیماری نماتد مرکبات

0