روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/1/31
3,500 تومان

توضیحات

بر اساس تعریف، منابع طبیعی به مواد و موجوداتی اطلاق می شود که به طور طبیعی به وجود آمده اند و انسان در پیدایش آن ها دخالتی نداشته است. اگر به طور صحیح از آن ها بهره برداری شود، هیچ وقت تمام و یا غیر قابل استفاده نمی شوند.

نقش و اهمیت منابع طبیعی به خصوص جنگل ها و مراتع به عنوان دو منبع عظیم رشد و توسعه محیط زیست بسیار حائز اهمیت است. به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی کشورمان که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک فرا گرفته است و روند فزاینده تخریب جنگل ها و مراتع لزوم توجه به این منابع خدادادی را آشکار تر می سازد. آشنایی با این ثروت عظیم و کسب اطلاعات و آگاهی درباره آن ها به ما کمک خواهد کرد، از این منابع به شیوه ای صحیح و مناسب استفاده کنیم.

از همین رو، برای آشنایی جوانان عزیز با  منابع طبیعی کتاب آموزشی حاضر با هدف شناساندن اهمیت حفظ و احیا جنگل ها و مراتع و بالا بردن آگاهی نیرو های داوطلب تهیه و تدوین شده است.

کتاب منابع طبیعی

تعداد صفحات کتاب: 30 صفحه

فهرست مطالب کتاب منابع طبیعی :

 • جنگل
 • علل تخریب و نابودی جنگل ها و پیامد های آن
 • فایده های جنگل
 • روش های حفظ و احیا و توسعه جنگل
 • انواع بذر کاری و بذر پاشی برای احیا جنگل
 • روش های جنگل کاری با نهال
 • مراحل کاشت نهال
 • مرتع
 • انواع مرتع بر اساس مقدار تولید علوفه
 • عوامل تخریب مراتع
 • فایده های مراتع
 • روش های کلی اصلاح و احیا مراتع
 • دستورالعمل تولید نهال گلدانی و کاشت نهال
 • مراحل تولید و کاشت نهال
 • طرز کاشت و مراقبت های بعد از آن
 • انتقال و کاشت نهال در زمین اصلی
 • عملیات پرورشی
 • عملیات مراقبتی
نوشته های مرتبط