روش دریافت
فایل دانلودی
مجموع فایل ها
PDF
مخاطبین
1401/2/15
8,000 تومان
سایر مجموعه های آموزشی

توضیحات

سخن ناشر : آبزی پروری یکی از فعالیت های اقتصادی برای تولید پروتئین است. تبدیل مواد غذایی به پروتئین در آبزیان نسبت به سایر حوزه های دامی و شیلاتی به مراتب بیشتر بوده و میزان بهره وری آن قابل توجه می باشد. با عنایت به افزایش جمعیت و ضرورت دستیابی به ضریب امنیت غذایی بالاتر و پایدار، همچنین نظر به اقلیم خشک و محدودیت منابع آبی در کشور، اهمیت استفاده بهینه از منابع آبهای خرد قابل بهره برداری در کشاورزی به منظور پرورش ماهیان گرم آبی را مورد توجه قرار می دهد.

برخی از منابع آبی خرد از قبیل چاه ها، چشمه ها و قنوات دارای آب نسبتا گرم می باشند که قابلیت پرورش ماهیان گرم آبی را دارند.

با توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور، کتاب پرورش ماهیان گرم آبی در منابع آبی خرد به منظور افزایش دانش و مهارت علمی کارشناسان و مروجین و فعالان بخش کشاورزی تهیه گردیده است و سعی بر آن است که تمامی مسائل علمی با دیدگاه اجرایی و کاربردی مطرح گردد. امید است این مطالب بتواند در بهبود روش ها، سیستم های بهره برداری از گونه های متنوع و استفاده بهینه از منابع آبهای خرد مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه : گر چه از قرن ها پیش آبزی پروری به عنوان فعالیت اقتصادی در دنیا مطرح بوده است اما اکنون به این فعالیت اهمیت بیشتری مبذول می گردد زیرا با صید بیش از حد ماهی از رودخانه ها، دریاها و منابع آبی و سایر عوامل محدود کننده در تکثیر و بازماندگی از جمله آلودگی های زیست محیطی منجر به کاهش ذخایر آبزیان در دنیا گردیده است.

بنابراین اهمیت دستیابی به امنیت غذای و افزایش سرانه مصرف ماهی در دنیا و تکثیر و پرورش آبزیان در آبهای داخلی اجتناب ناپذیر گردیده است. با توسعه جوامع بشری فعالیت آبزی پروری نیز از فن آوری های نوین به منظور افزایش تولید آبزیان بهره مند گردید و در این راستا آبزی پروری و سیستم های مختلف آبزی پروری در منابع آبی با کیفیت و کمیت متفاوت شروع به فعالیت نمودند.

تعداد صفحات: 108 صفحه

آبزی پروری در کشورهای مختلف با اهداف خاص بر اساس وضعیت اقلیمی و میزان ذخایر آبی آن کشور متناسب شد و سیستم های مختلف نیز به همین اساس متداول گردید.

در کشورهای پیشرو آبزی پروری همچون چین این فعالیت در کلیه بخش های قابل توسعه مورد توجه قرار گرفت و نظر به قدمت آبزی پروری در این کشور ها روند فعالیت از کشت ماهی تا مرحله برداشت و بازاریابی از بخشهای غیر قابل تفکیک در فرهنگ آنان گردید. در کشورمان که آبزی پروری قدمت چندانی ندارد بایستی با توجه به وضعیت اقلیم و فرهنگ مناطق، توسعه پایدار و همه جانبه آبزی پروری انجام گیرد و از آنجایی که کشور ایران دارای اقلیم خشک می باشد ارائه الگوهای متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه از کشور برای توسعه فراگیر آبزی پروری ضرورت دارد.

بدین ترتیب با هدف آشنایی و انتخاب گونه و سیستم های مختلف پرورش ماهیان گرم آبی در این کتاب سعی در ارائه مطالبی مربوط به این فعالیت به ویژه استفاده بهینه از منابع آبهای خرد مورد مصرف کشاورزی خواهد گردید.

با توجه به اهمیت استفاده بهینه از منابع آبهای خرد، ارائه الگوهای آبزی پروری به منظور بهره برداری بهینه از این منابع ضرورت دارد. هدف از اجرای فعالیت آبزی پروری در حاشیه منابع آبی خرد علاوه بر استفاده بهینه دو یا چند منظوره از منابع آبی و استفاده از پسماند فعالیت های کشاورزی (گیاهی و جانوری)، تولید گوشت سفید، افزایش درآمد کشاورزان و افزایش تولیدات گیاهی نیز مد نظر می باشد.

 

فهرست مطالب کتاب پرورش ماهیان گرمابی در منابع آبی خرد :

 • فصل اول: روش ها و سیستم های پرورش
  • روشهای متداول پرورش ماهی
  • روش پرورش گسترده
  • روش پرورش نیمه متراکم پرورش ماهی
  • روش پرورش متراکم
 • فصل دوم: انتخاب نوع – استخرهای خاکی
  • عوامل موثر در انتخاب نوع استخر
  • انتخاب نوع استخر
  • خاک
  • روش فشردن خاک
  • روش تشخیص سطح آب های زیر زمینی
  • روش تشخیص نفوذ پذیری آب
  • آب
  • دمای آب
  • شوری آب
  • طراحی در استخرهای خاکی
  • انواع استخر به لحاظ موارد استفاده از آب
  • مخازن ذخیره تقسیم آب
  • مراحل احداث
  • جانمایی، طراحی و آماده سازی زمین
  • ساخت هسته رسی
  • احداث دیواره محافظ استخر
  • ساخت ورودی و خروجی استخر خاکی
  • کوبیدن خاک دیواره و کف استخر
  • حصار کشی اطراف استخر خاکی
  • خاکبرداری و حفر استخر
  • توزیع خاک کشاورزی و کود در کف استخر
  • مراحل بهره برداری
  • آبگیری و کوددهی اولیه
  • آماده سازی استخر
  • تخلیه آب استخر و خشک کردن کف استخر
  • آهک پاشی
  • شخم سطحی یا دیسک زدن
  • ترمیم دیواره های تخریب شده
  • بستن دریچه های خروجی و نصب فیلتر ها
  • افزودن کود پایه به استخر
  • آبگیری استخرها
  • رهاسازی بچه ماهی
  • کوددهی آب استخر خاکی طی دوره
  • انتقال بچه ماهی به استخر
  • درجه حرارت مناسب پرورش کپور ماهیان
 • فصل سوم : استخرهای غیر خاکی (بتونی)
  • استخرهای بتونی یا مخازن غیرخاکی
  • استخرها و مخازن غیرخاکی (آبراهه ای)
  • شکل مخازن و استخرهای آبراهه ای
  • استخرهای دو منظوره کشاورزی
  • مراحل احداث استخرهای بتونی
  • انتخاب محل احداث
  • شیب منطقه
  • خاک برداری
  • دیواره سازی
  • احداث سازه ورودی
  • احداث سازه خروجی
  • پرورش ماهیان گرم آبی در استخر دو منظوره کشاورزی
  • تراکم ماهی در حجم
  • تغذیه ماهی در استخرهای دو منظوره
 • فصل چهارم: استخرهای باز و بسته، تجهیزات وابسته و کنترل بهداشتی و کیفی آب
  • پرورش ماهی در محیطهای باز و بسته
  • مخازن باز
  • مخازن و استخرهای بسته
  • استخرهای بسته (گلخانه ای)
  • استخرهای نوزادگاهی و نیمه پرواری
  • پرورش تلفیقی ماهی با گیاه
  • پرورش ماهی در سیستم مدار بسته
  • تصفیه مکانیکی
  • تصفیه بیولوژیکی
  • هوادهی / اکسیژن دهی
  • گرمایش
  • ضد عفونی کردن آب ورودی/بازگشت
  • پمپاژ
  • مخازن
  • سیستم های کنترل و هشداردهنده
  • سیستم اتوماتیک تغذیه
  • دستگاه های هوادهی مکانیکی
  • انتخاب دستگاه
  • هواده قارچی (تلمبه ای قائم)
  • موتور قایق
  • پمپ ها
  • هواده پدلی
  • بهداشت و پیشگیری از بیماری ها در ماهیان
  • بررسی مداوم و کنترل بهداشتی
  • اکسیژن
  • اسیدیته، آلکانیته و سختی آب
  • قلیائیت آب
  • کدورت آب (عمق رویت)
 • فصل پنجم: ماهیان گرمابی قابل پروش
  • انتخاب گونه ماهی برای پرورش
  • گونه های ماهیان گرم آبی قابل پرورش دورت آب (عمق رویت)
  • کپور ماهیان چینی
  • ماهی کپور معمولی
  • ماهی فیتوفاگ یا کپور نقره ای
  • ماهی آمور یا کپور علف خوار
  • ماهی بیگ هد یا ماهی سرگنده
  • کپور ماهیان هندی
  • ماهی کاتلا
  • ماهی روهو
  • ماهی مریگال
  • ماهی تیلاپیا
  • رفتار تغذیه ای ماهی تیلاپیا
  • تحمل ماهی به سرما
  • تحمل ماهی به شوری
  • روش های پرورش تیلاپیا
  • سیستم ها و روشهای متداول پرورش ماهی تیلاپیا
  • جیره های غذایی تیلاپیا
  • برخی از گونه های بومی قابل پرورش ماهیان گرمایی
  • اهداف و الزامات توسعه پایدار تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی در کشور
 • ضمائم
 • منابع

 

نوشته های مرتبط