کتاب فن آوری برش چوب

کتاب فن آوری برش چوب
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on pinterest
Share on email

 كتاب فن آوری برش چوب در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول کتاب ویژگی های تیغه های برش شامل، تیغه اره نواری و تیغه اره گرد ارائه شده است. در هر دو مورد ویژگی های ماده اولیه ساخت تیغه، ريخت شناسی دندانه تیغه و هندسه تیغه برای انواع برش ها و نوع دستگاه برش، مطرح گردیده و همچنین چگونگی آماده سازی تیغه و تعمیر و نگهداری آن آمده است.

در بخش دوم کتاب تجهیزات و دستگاه های برش چوب شامل، انواع اره دستی کارگاهی و کارخانه ای تشریح شده است. انواع ابزار برش دستی و ماشینی مورد مصرف در کارگاه های کوچک و روش کار کردن با آنها در یک فصل گنجانده شده و پس از آن اره موتوری، اجزاء اره موتوری، انواع تیغه و زنجير اره موتوری و چگونگی کارکردن با آن مطرح شده است.

در ادامه انواع اره نواری شامل، سر اره نواری و اره نواری کارگاهی و همچنین مشخصات و هندسه دندانه تیغه های اره نواری مناسب کاربردهای مختلف ارائه شده است. اره گرد شامل سر اره گردو اره گرد کارگاهی و پس از آن اره متناوب تشریح شده است، سر اره خردکن که جایگاه ویژه ای در برش چوب پیدا کرده است در فصل جداگانه ای گنجانده شده است. در پایان نکاتی به طور خلاصه در مورد بازده برش چگونگی انتخاب الگوی برش و اتوماسیون در برش چوب آمده است.

کتاب فن آوری برش چوب

 

فهرست مطالب کتاب فن آوری برش چوب :

فهرست طالب کتاب فن آوری برش چوب

فهرست طالب کتاب فن آوری برش چوب

فهرست طالب کتاب فن آوری برش چوب

104317 6

فهرست طالب کتاب فن آوری برش چوب

0 +
فایل آموزشی
0 +
مطالب آموزشی
logo-samandehi