مجموعه آموزشی زراعت برنج به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/12/22

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 1 فیلم آموزشی و 1 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی زراعت به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/12/13

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 5 فیلم آموزشی و 2 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش انگور به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/11/18

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 6 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش سیب به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/11/12

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 5 کتاب و 1 فیلم آموزشی جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش مرکبات به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/10/23

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 4 کتاب و 1 فیلم آموزشی جدید

Multiple Blue Rings
Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش شترمرغ به روزرسانی شد

تاریخ به روزرسانی: 1401/10/12

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 1 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش توت فرنگی به روزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/9/25

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 1 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش اسب به روزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/9/25

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 1 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی پرورش مرغ به روزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/9/22

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

با 1 کتاب جدید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

مجموعه آموزشی دامپروری بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/9/1

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

با 1 کتاب جدید

پکیج آموزشی گلخانه داری بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/8/22

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

پکیج آموزشی پرورش گردو بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/8/11

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

پکیج آموزشی کودهای کشاورزی و تغذیه گیاهی بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/8/7

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

پکیج آموزشی پرورش گوجه فرنگی بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/8/2

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

پکیج آموزشی زراعت چای بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/7/28

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings

پکیج آموزشی زراعت گندم و جو بروزرسانی شد

تاریخ بروزرسانی: 1401/7/28

برای کسب اطلاعات بیشتر روی دکمه زیر کلیک کنید

Blue Rings
Multiple Blue Rings