فیلم آموزشی علت ریزش میوه در درختان مرکبات و نحوه کاهش آن

مجموعه آموزشی مرکبات در تاریخ 1401/10/23 با فیلم آموزشی زیر به روزرسانی شد:

Contact us

کتاب مدیریت بهداشت باغات مرکبات

مجموعه آموزشی مرکبات در تاریخ 1401/10/23 با کتاب زیر به روزرسانی شد:

کتاب نکات گیاه پزشکی اصلاح باغ های مرکبات

مجموعه آموزشی مرکبات در تاریخ 1401/10/23 با کتاب زیر به روزرسانی شد:

کتاب شانکر باکتریایی مرکبات و روش های مدیریت آن

مجموعه آموزشی مرکبات در تاریخ 1401/10/23 با کتاب زیر به روزرسانی شد:

کتاب تلفیق روغن‌های معدنی، بوپروفزین و پالیزین با کفشدوزک شکارگر کریپتولماوس در کنترل شپشک‌های مرکبات

مجموعه آموزشی مرکبات در تاریخ 1401/10/23 با کتاب زیر به روزرسانی شد: