این مجموعه در تاریخ 1402/3/5 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب گوساله زایی و مدیریت مشکلات زایمان در گاو

این مجموعه در تاریخ 1402/2/9 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

اپ اندروید آموزش تغذیه گاومیش در واحدهای صنعتی و روستایی