این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی برداشت سیب درختی با رویکرد جلوگیری از سال آوری درختان و کاهش ضایعات

این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب تولید و پرورش درخت سیب

این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب راهنمای تولید مکانیزه سیب

این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب بیماری آتشک دانه داران (سیب و گلابی)

این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب سالم سازی درختان سیب، با استفاده از تکنیک هرس جوان‌ سازی

این مجموعه در تاریخ 1401/11/12 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب شناسایی و مدیریت ویروس لکه سبزرد برگ سیب