این مجموعه در تاریخ 1402/2/11 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب ملاحظات در بهره برداری سامانه های آبیاری قطره ای زیرسطحی در محصولات زراعی

این مجموعه در تاریخ 1401/12/13 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب نیازهای رویشی گیاهان زراعی

این مجموعه در تاریخ 1401/12/13 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب استانداردهای بانک ژن برای آزمون جوانه زنی بذر

این مجموعه در تاریخ 1401/12/13 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی گیاهان زراعی متحمل به خشکی

این مجموعه در تاریخ 1401/12/13 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی پارامترهای انتخاب بذر مناسب برای کشت و نحوه تشخیص آن

این مجموعه در تاریخ 1401/12/13 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی راهنمای گام به گام تولید نشای گیاهان زراعی

این مجموعه در تاریخ 1401/12/9 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی کشت نشایی گیاهان زراعی

این مجموعه در تاریخ 1401/12/9 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزشی مبارزه با آفت ملخ در کشاورزی

مجموعه آموزشی زراعت با 11 کتاب و 1 برنامه آموزشی منتشر شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید