این مجموعه در تاریخ 1401/12/23 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب راهنمای مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

این مجموعه در تاریخ 1401/12/23 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب گیاه پزشکی ذرت