این مجموعه در تاریخ 1401/12/22 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب خصوصیات مهم برخی از ارقام محلی، اصلاح شده و خارجی برنج

این مجموعه در تاریخ 1401/12/22 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

فیلم آموزش کشت نشا برنج در سینی (2)