این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب راهنمای کاربردی افزایش ماندگاری انگور در سردخانه

این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب رنگ گیری میوه و راه های بهبود آن در انگور

این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب اصلاح بارگاه سنتی خشک کردن انگور با استفاده از صفحات گرمایشی کنترلی الکتریکی

این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب مدیریت تلفیقی علف هرز پنجه مرغی در باغ انگور

این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب اصول فنی هرس خشک و سبز انگور

این مجموعه در تاریخ 1401/11/18 با اضافه شدن فایل زیر به روزرسانی شد:

کتاب دستورالعمل فنی سرشاخه‌ کاری در انگور