×

شناخت و کاربرد ماشین های شیردوشی

استرس گرمایی و مدیریت کنترل آن در گاو شیری

عوامل موثر بر کیفیت شیر

آشنایی با شیردوش گاو و ضرورت استفاده از آن

بار میکروبی شیر و راهکارهای کاهش آن

مدیریت تغذیه گاو خشک

0